Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hoàng Mai quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường

Đảng bộ thị xã Hoàng Mai có 34 tổ chức cơ sở Đảng, 3.793 đảng viên, 221 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó, 10 đảng bộ xã, phường có 3.368 đảng viên, 182 chi bộ trực thuộc (132 chi bộ khối, thôn, 39 chi bộ trường học, 5 chi bộ công an phường, 3 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ quỹ tín dụng), có 6 khối, thôn có nguy cơ không còn chi bộ (khối 7 phường Quỳnh Xuân; thôn 12, 13 xã Quỳnh Trang; thôn 4, 22 xã Quỳnh Vinh; thôn 3B xã Quỳnh Lộc).

Đảng bộ thị xã Hoàng Mai có 34 tổ chức cơ sở Đảng, 3.793 đảng viên, 221 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó, 10 đảng bộ xã, phường có 3.368 đảng viên, 182 chi bộ trực thuộc (132 chi bộ khối, thôn, 39 chi bộ trường học, 5 chi bộ công an phường, 3 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ quỹ tín dụng), có 6 khối, thôn có nguy cơ không còn chi bộ (khối 7 phường Quỳnh Xuân; thôn 12, 13 xã Quỳnh Trang; thôn 4, 22 xã Quỳnh Vinh; thôn 3B xã Quỳnh Lộc).

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, chính vì thế ngay từ khi thành lập Đảng bộ thị xã Hoàng Mai, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng đề án, tiến hành rà soát, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thị ủy viên các ban, Văn phòng Thị ủy chỉ đạo cơ sở và tham dự sinh hoạt với các chi bộ thuộc đảng bộ xã, phường phụ trách mỗi tháng 01 chi bộ. Định kỳ Thường trực Thị ủy tổ chức hội nghị giao ban với đảng ủy, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường để nghe, cho ý kiến chỉ đạo; chỉ đạo các Ban, Văn phòng Thị ủy, đảng ủy xã, phường chọn 01 chi bộ để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Hầu hết các chi bộ đã đưa một số nội dung thiết thực của báo Nhân dân hoặc Báo Nghệ An, “Bản tin nội bộ” của tỉnh, Bản tin Hoàng Mai,… vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, cung cấp kịp thời thông tin tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và địa phương cho đảng viên. Các chi bộ đã làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình đảng viên và nhân dân; đưa nội dung thực hiện Đề án 04, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào sinh hoạt chi bộ và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; chỉ đạo hoạt động của ban công tác mặt trận và chi đoàn, chi hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Một số chi bộ hàng năm tổ chức 1 đến 2 buổi sinh hoạt chuyên đề về tấm gương, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4, khóa XII nghiêm túc. Phần lớn các biểu hiện được nhận diện ở nhóm 1, 2, một số tập thể và cá nhân nhận diện các biểu hiện thuộc nhóm 3, mức độ mới biểu hiện. 100% các chi bộ đã xây dựng kế hoạch khắc phục và 100% cán bộ, đảng viên đã ký cam kết khắc phục những biểu hiện được nhận diện gắn với kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Thị ủy đề ra 09 chỉ tiêu để tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đến nay có 7/9 chỉ tiêu đạt và vượt đó là 100% khối, thôn thành lập chi bộ; không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ các chi đoàn, chi hội xếp loại xuất sắc không vượt quá 50%; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 90% (trừ đảng viên đi làm ăn xa, miễn công tác, miễn sinh hoạt); 100% bí thư chi bộ hàng năm được bồi dưỡng nghiệp vụ về Đảng; 50% bí thư chi bộ có trình độ trung cấp chuyên môn hoặc 50% có trình độ trung cấp chính trị trở lên (92/182đ/c =50,5%); 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ (trừ đảng viên miễn sinh hoạt).

 Trong 5 năm, toàn Đảng bộ thị xã đã kết nạp 636 đ/c; trong đó, 2 đảng viên gốc giáo, 5 đảng viên tại thôn có nguy cơ không còn chi bộ; kết nạp được 05 đảng viên  tại thôn có nguy cơ không còn chi bộ (chi bộ 22 xã Quỳnh Vinh, chi bộ 3A, 3B xã Quỳnh Lộc, chi bộ 3B xã Quỳnh Lộc). Về công tác đào tạo đã mở 17 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng với 1.164 quần chúng; 10 lớp đảng viên mới với 680 đồng chí; mở 04 lớp Trung cấp và 05 lớp sơ cấp lý luận chính trị- hành chính. Các Ban, Văn phòng Thị ủy, UBKT Thị ủy đã phối hợp tổ chức mở 13 lớp tập huấn, trên 1.000 lượt bí thư, phó bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bố trí đầy đủ đội ngũ bí thư chi bộ thực hiện việc bố trí đồng chí Bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận (một số thôn, khối bố trí kiêm khối, thôn trưởng); phó bí thư kiêm thôn, khối trưởng hoặc cán bộ không chuyên trách cấp xã đảm nhiệm, chi ủy viên là bí thư chi đoàn hoặc là chi hội trưởng một tổ chức quần chúng. Hiện nay, toàn thị xã có 70/132 đ/c chiếm 53% thôn trưởng, khối trưởng là đảng viên (trong đó: 25 đ/c bí thư kiêm thôn trưởng, khối trưởng tăng 13 đ/c so với năm 2018, 123 đ/c bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận).

Phần lớn các chi bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị số 13- CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ ngày 03 hàng tháng.

Đã xuất hiện một số chi bộ có cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo như: phong trào vận động nhân dân hiến đất, góp kinh phí, góp ngày công làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, khối ở Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên, Quỳnh Vinh; phong trào vận động nhân dân thắp sáng làng quê ở Quỳnh Dị, Quỳnh Liên, Quỳnh Thiện; vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng ở Quỳnh Thiện, Quỳnh Lập, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dị...

Chỉ đạo UBKT Thị ủy phối hợp với các ban kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại Đảng bộ các xã, phường đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 3 đảng ủy và 3 đồng chí bí thư đảng ủy: Mai Hùng, Quỳnh Lộc và Quỳnh Phương. Các xã, phường duy trì tốt công tác đối thoại với nhân dân; thông qua các cuộc tiếp xúc đối thoại, các xã, phường, các ban, ngành đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của nhân dân, nhiều vấn đề nổi cộm kéo dài trước đây đã được giải quyết, tạo được lòng tin trong nhân dân.

            Tuy nhiên bệnh cạnh kết quản đạt được thì có một số tồn tại, hạn chế đó là tỷ lệ kết nạp đảng viên tại các chi bộ chưa đạt yêu cầu (năm 2017 có 81/182 chi bộ, năm 2018 có 91/182 chi bộ có kết nạp ít nhất 1 đảng viên). Hiện nay có 02 chi bộ chưa có đảng viên tại chỗ (chi bộ 4, Quỳnh Vinh và chi bộ 7, Quỳnh Xuân). Tỷ lệ thôn, khối trưởng chưa phải là đảng viên khá cao (52/132 =47%); một số xã, phường nhiều năm không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên như Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Mai Hùng, Quỳnh Lập; việc xóa khối, thôn chưa có đảng viên tại chỗ, có nguy cơ không còn chi bộ tại xã Quỳnh Trang và Quỳnh Vinh chưa hiệu quả. Một số chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ, chi ủy định kỳ chưa nghiêm. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, nhất là đảng viên xuất khẩu lao động còn lúng túng, chưa chặt chẽ. Vai trò, trách nhiệm của 1 số cán bộ cơ sở còn mờ nhạt (nhất là việc nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo, đề xuất những vấn đề nãy sinh tại cơ sở như lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép còn hạn chế).

Phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tiếp tục đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao năng lwucj lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng từ nay đế năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phạm Quang Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuSở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019


Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019


Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý