Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Chiều ngày 03/9/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 8 và tám tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9/2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ; trưởng, phó phòng và chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Riêng tháng 8/2020, toàn ngành đã tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ, trong đó, có một số kết quả nổi bật là: (1) Kịp thời ban hành hệ thống văn bản đồng bộ về công tác đại hội, nhất là quy trình công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, góp phần chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tập trung chỉ đạo, cơ bản hoàn thành đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu: Tính đến ngày 31/8/2020, cả nước đã tổ chức 1.290/1.318 (đạt 97,79%); trong đó 61/67 đảng bộ đã hoàn thành đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở,  có 119 đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư. (2) Tham mưu thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019. (3) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ các cấp đảm bảo kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định. Phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. (4) Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai bài bản, chặt chẽ gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm vàng lần thứ V - năm 2020. (5) Công tác trao đổi, phối hợp chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nội bộ Ngành ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; đã có 31 đề xuất, kiến nghị được trao đổi, giải đáp trong trong tháng 8 năm 2020. 
Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận một cách khách quan những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng; từ đó, nêu rõ một số kinh nghiệm rút ra trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, yêu cầu các địa phương, đơn vị cần lưu ý để nghiên cứu và vận dụng đúng quy định: Một là, Bám sát chỉ đạo các quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc chỉ đạo công tác đại hội phải coi trọng toàn diện các nội dung, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác nhân sự mà không đầu tư thỏa đáng vào việc xây dựng và góp ý văn kiện. Hai là, Báo cáo chính trị phải nêu bật được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo hướng: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu”. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị. Thảo luận Văn kiện Đại hội cấp trên phải có gợi ý những vấn đề mới, những vấn đề khó, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, sát với tình hình thực tiễn. Ba là, Đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cần đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm phải nhất quán, giữ vững nguyên tắc, quyết định theo đa số. Không bố trí người nhà, người thân, “cánh hẩu” thiếu tiêu chuẩn, điều kiện hoặc hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân với động cơ, mục đích không trong sáng. Bốn là, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là cán bộ theo dõi địa bàn; kịp thời phát hiện những thiếu sót, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến quy trình nhân sự, báo cáo cấp có thẩm quyền có hướng dẫn xử lý kịp thời. Năm là, Quan tâm, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách theo quy định đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, tránh để xảy ra tiêu cực, gây tâm tư, bức xúc không đáng có. Sáu là, Chủ động tham mưu việc tổ chức đại hội vừa đảm bảo an toàn, phòng chống dịch, vừa đảm bảo các nguyên tắc, quy định của Đảng. Có các phương án, kịch bản phù hợp với tình hình thực tiễn, không để bị động, ảnh hưởng đến tiến độ đại hội. 
Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị: (1) Quán triệt sâu sắc toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng bí thư, Chủ tịch Nước. (2) Tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo Bộ Chính trị đảm bảo yêu cầu theo Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản40 của Ban Tổ chức Trung ương. (3) Tham mưu chỉ đạo chặt chẽ việc giới thiệu, thẩm định kỹ lưỡng, lựa chọn nhân sự bảo đảm đúng quy định nhưng phải đúng người, đúng việc trên cơ sở phát huy dân chủ, nhưng có sự tập trung lãnh đạo. (4) Các cấp ủy tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ và kết luận rõ những nội dung liên quan đến trách nhiệm nhân sự (nếu có) theo đúng quy định hiện hành; kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị. (5) Thẩm định Đề án nhân sự cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. (6) Chủ động xây dựng các phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức Đại hội đúng Quy định, Điều lệ Đảng trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. (7) Đăng ký thời gian tổ chức Đại hội về Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công các đoàn dự, chỉ đạo đại hội. Tích cực triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, lan tỏa.


Nguyễn Huyền 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”