Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và Quý IV/2018

Chiều 02-01-2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và Quý IV/2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, đại diện một số ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Thông và đ/c Hồ Phúc Hợp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, tháng 12 và Quý IV/2018, toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, tích cực tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm và 05 nhiệm vụ thường xuyên được giao, cụ thể một số điểm nổi bật: “Cơ bản hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành cấp ủy các cấp giao; tham mưu ban hành Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiến hành sơ kết, tổng kết xây dựng các loại báo cáo và tích cực tổ chức các hội thảo, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương, đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị”.

Hội nghị đã nghe 14 ý kiến phát biểu, trong đó 03 ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, 11 ý kiến của các địa phương. Các ý kiến tại hội nghị cũng đã đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 12 và quý IV/2018 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt là một số ý kiến về Quy định số 08, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu khẳng định, bước đầu đã “chống” được tình trạng “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Về vấn đề này, ông Phạm Minh Chính khẳng định: “Làm quy hoạch, nhất là nhiệm kỳ trước, lần này chúng ta dân chủ hơn, thiết kế quy trình 5 bước (bên dưới 4 bước và trên Trung ương 1 bước - xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương là 5 bước). Trên cơ sở xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo quy  hoạch sẽ tiếp tục các cơ quan liên quan thẩm định, trình Bộ Chính trị và quyết định là Bộ Chính trị. Quy trình đang tiếp tục làm, nhưng chúng ta đã hoàn thành được 5 bước rất quan trọng. Quan trọng nhất quý 1 là tiến hành thẩm định danh sách được Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, toàn ngành phải phối hợp chuẩn bị”. Ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã cho biết thêm: “ Đến ngày 31/10 việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18 đã giảm 65 tổ chức cấp sở, 5.120 đầu mối cấp phòng; giảm 172 lãnh đạo cấp sở; 8.351 lãnh đạo cấp phòng; giảm 59.726 biên chế do sắp xếp lại tổ chức theo Nghị quyết 18; Trưởng Ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã có 592/713 đơn vị cấp huyện thực hiện. 8 địa phương đã thực hiện sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng cấp huyện với các Ban tham mưu cấp ủy hoặc với cơ quan khác tại 48 cấp ủy, cấp huyện. Kết quả giảm 592 lãnh đạo cấp phòng 132 biên chế và 48 đầu mối cấp phòng. Thí điểm Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh có 13 tỉnh ủy, thành ủy thực hiện. Kết quả đã giảm 13 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh”.

Đóng góp vào thành tích chung của Ngành tổ chức xây dựng Đảng, trong quý IV, tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác, trong đó nổi bật là:

(1) Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Đã tập trung chỉ đạo, phê duyệt 69/74 đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế cho các đơn vị; có 21/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện bố trí đồng chí trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; có 04/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; có 422/480 (chiếm 87,9%) xã, phường, thị trấn đã triển khai mô hình một văn phòng dùng chung cấp xã; có 04/21 huyện đã thực hiện việc sáp nhập Trung tâm VH-TT- TT và Đài TTTH thành Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông cấp huyện; hoàn thành trình Hội đồng khoa học cấp tỉnh nghiệm thu 02/02 đề tài khoa học cấp tỉnh.

(2) Về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW,ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số158-KH/TU, ngày 30/10/2018, đến nay toàn tỉnh đã có 92/92 cơ quan, đơn vị tiến hành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 12 và Quý IV/2018 tương đối toàn diện về mọi mặt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong Quý I/2019, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai kế hoạch, phương hướng, chương trình công tác năm 2019 và chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị toàn quốc của ngành vào trung tuần tháng 1; hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban thường vụ, Thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, bảo đảm đánh giá chính xác sự phấn đấu và hiệu quả của ban tổ chức đảng, đảng viên;  tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; tiếp tục rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới./.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2021

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2021


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2020


Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An


Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An


Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn


Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022

Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ


Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại Quỳnh Lưu

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại Quỳnh Lưu


Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng


Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy


Tập huấn nghiệp vụ báo chí chủ đề xây dựng Đảng năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ báo chí chủ đề xây dựng Đảng năm 2020


Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An


Thăm hỏi gia đình thân nhân các liệt sỹ

Thăm hỏi gia đình thân nhân các liệt sỹ


Tân Kỳ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tân Kỳ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nhiệm kỳ 2016 – 2020