Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ghi nhận về công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020

Để thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của mình, năm 2020, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng công tác của Thanh tra Chính phủ; đồng thời thực hiện rà soát, xử lý loại bỏ trùng lặp Kế hoạch thanh tra của các đơn vị; thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt theo yêu cầu của cấp trên.

 

Theo báo cáo, 06 tháng đầu năm, Toàn ngành Thanh tra  của tỉnh đã triển khai 89 cuộc thanh tra hành chính tại 235 đơn bao gồm: 74 cuộc theo kế hoạch và 15 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện 63 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là 11.693 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 5.149 triệu đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 6.544 triệu đồng). Kết quả: đã thu hồi về ngân sách 4.169 triệu đồng, số còn lại đang trong thời gian đôn đốc thu hồi, kiến nghị xử lý hành chính 07 tổ chức và 41 cá nhân có sai phạm. Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.

Hội nghị CBCC Thanh tra tỉnh năm 2020

Về kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực:

06 tháng đầu năm  ngành  thanh tra của tỉnh đã tiến hành 29 cuộc thanh tra Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại 85 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm tại 30 đơn vị với số tiền 1.870 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi vào Ngân sách Nhà nước 974 triệu đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 896 triệu đồng). Kết quả: đã thu hồi về Ngân sách 540 triệu đồng. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 05 tổ chức và 10 cá nhân có sai phạm.

Về thanh tra Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: đã tiến hành 61 cuộc tại 155 đơn vị; kết thúc 39 cuộc (trong đó đã ban hành kết luận 28 cuộc). Qua thanh tra phát hiện sai phạm tại 34 đơn vị với số tiền 9.293 triệu đồng (trong đó kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước 3.645 triệu đồng; kiến nghị khác 5.648 triệu đồng). Kết quả: đã thu hồi 2.378 triệu đồng. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 20 cá nhân có sai phạm. Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc.

Đối với thanh tra lĩnh vực Quản lý đất đai: Toàn tỉnh đã tiến hành 09 cuộc tại 09 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 03 đơn vị có sai phạm, phát hiện sai phạm 531 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 531 triệu đồng); kiến nghị xử lý 8.275 m2 đất (trong đó kiến nghị thu hồi 99 m2 đất, kiến nghị khác 8.176 m2 đất). Kết quả: đã thu 285 triệu đồng. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 14 cá nhân có sai phạm.

Cũng trong 06 tháng đầu năm 2020, công tác Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành  cũng đã được toàn ngành thanh tra của tỉnh triển khai với 418 cuộc kiểm tra chuyên ngành (chủ yếu tại các lĩnh vực: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường) tại 3.215 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra đã ban hành 1.362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.104 cá nhân và 273 tổ chức với số tiền xử phạt vi phạm là 6.455 triệu đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm (tịch thu thành tiền) là 800 triệu đồng; đã thu 6.133 triệu đồng.

Ngoài ra, Toàn ngành cũng đã thực hiện 38 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 44 đơn vị. Qua thanh tra công vụ gắn với thanh tra chấp hành luật, đã phát hiện 22 đơn vị có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 41 tổ chức và 185 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Từ những kết quả nêu trên cho thấy những ưu điểm trong công tác thanh tra 06 tháng đầu năm của tỉnh đó là: Công tác tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động của năm sát đúng, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả và đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và đột xuất  theo yêu cầu của cấp trên. Các kết luận thanh tra ngoài việc kiến nghị xử lý về số tiền sai phạm còn chú trọng kiến nghị các hình thức xử lý đối với các nhân có hành vi sai phạm. Việc gắn công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các Luật: Thanh tra, Tiếp dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng - chống tham nhũng với thanh tra công vụ đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực thi nhiệm vụ công vụ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ, thực hiện nhiều biện pháp để chỉ đạo, đôn đốc xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 06 tháng cuối năm 2020, Ngành Thanh tra tỉnh đã đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

- Tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.

- Thực  hiện có chất lượng, và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020 đã được các cấp, các ngành phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Tăng cường giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

- Thực hiện nghiêm túc việc lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ thanh tra theo đúng quy định./.

 

Lê Thị Thủy  

Ban Nội chính Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp


Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8


Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII


Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020): Cuộc gặp mặt ấm tình đồng chí

Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020): Cuộc gặp mặt ấm tình đồng chí


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ AnPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà các gia đình chính sách