Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Chiều 17/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức họp phiên đột xuất để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Chiều 17/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức họp phiên đột xuất để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019 - 2021.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thống nhất với các nội dung của đề án; đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo phải hoàn thiện lại đề án, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị về các phương án bố trí cán bộ theo các quy định của Trung ương và điều kiện, bối cảnh thực tế tại địa phương. Đối với các huyện có xã phải sáp nhập phải lập kế hoạch chi tiết về sắp xếp, bố trí số cán bộ dôi dư, lộ trình thực hiện trong vòng 5 năm tới. Đồng thời ưu tiên sắp xếp, bố trí cán bộ trong hệ thống trước; việc cho nghỉ trước thời hạn cũng phải căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện cụ thể.

Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII. Theo đó, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng đã đạt được kết quả toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao lòng tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã quan tâm nhiều hơn việc kiểm tra, giám sát chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức, từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, triển khai khá đồng đều các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Tính từ ngày 1/1/2016 - 30/6/2019, toàn tỉnh đã kết nạp thêm 18.453 đảng viên.

Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước cụ thể hóa và ngày càng rõ nét, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức được quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định về thi hành Điều lệ Đảng nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các vụ việc được phát hiện.

Bên cạnh đó, đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; đổi mới học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường đối thoại; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đưa việc nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trở thành việc làm tự giác và thường xuyên; tiếp tục chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng đặc thù, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Tờ trình về thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở các quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, căn cứ tình hình thực tế và tham khảo các quyết định thành lập các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban thường vụ Tỉnh ủy đề xuất thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, tiểu ban tuyên truyền đại hội.

Đ.A

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra


Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới


Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”

Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”


Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng


Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng

Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng


Giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19

Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19


Phải làm tốt công tác nhân sự ngay từ đại hội đảng bộ các cấp

Phải làm tốt công tác nhân sự ngay từ đại hội đảng bộ các cấp


Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An


Lễ công bố quyết định điều động, phân công Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Lễ công bố quyết định điều động, phân công Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020