Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Công văn về việc kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2021

TỈNH UỶ NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TỔ CHỨC                                                           Nghệ An, ngày 07 tháng  12 năm 2021 

Số 820-CV/BTCTU

               *              

Về việc kê khai Phiếu bổ sung lý lịch

cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2021

 

    Kính gửi:- Ban Thường vụ huyện, thành, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc,

                   - Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh; trường

                    đại học, cao đẳng công lập và đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh.

 

Căn cứ Quy chế số 01-QCTC/TW, ngày 07/11/1997 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý hồ sơ cán bộ, Thông tư số 11/2012/TT-BNV, ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 15/9/2006 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ huyện, thành, thị, ủy và đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng bổ sung lý lịch

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường Tỉnh ủy quản lý, gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện; Cấp trưởng, cấp phó các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Nội dung bổ sung lý lịch

Kê khai bổ sung thông tin liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 (nếu có) theo các nội dung tại mẫu Phiếu bổ sung lý lịch (có mẫu Phiếu bổ sung lý lịch kèm theo) kèm các giấy tờ có liên quan (có công chứng) gồm: Bản sao các quyết định bổ nhiệm, nâng lương, chuyển ngạch; các văn bằng, chứng chỉ mới được đào tạo, bồi dưỡng so với thời điểm kê khai lý lịch gần nhất (trường hợp các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp mà không thuộc diện cử, tuyển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có giấy xác nhận của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định). Người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị quản lý có trách nhiệm xác nhận, ký tên, đóng dấu vào Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ.

3. Trình tự bổ sung

3.1. Đối với cán bộ diện Trung ương và Tỉnh ủy quản lý

- Các đồng chí cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư kê khai bổ sung thông tin, làm thành 02 bản (01 bản gửi Ban Tổ chức Trung ương và 01 bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để gửi lưu hồ sơ ở Ban Tổ chức Trung ương và cập nhật hồ sơ cán bộ ở tỉnh.

- Các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý kê khai bổ sung thông tin, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trên cơ sở Phiếu bổ sung lý lịch của cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiến hành cập nhật hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý và thực hiện việc lưu Phiếu bổ sung lý lịch, các giấy tờ liên quan vào hồ sơ cán bộ theo quy định.

3.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác

Ban tổ chức cấp ủy, phòng, ban, bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ các cơ quan, đơn vị hướng dẫn các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác tại đơn vị mình thực hiện kê khai Phiếu bổ sung lý lịch theo trình tự tương tự nêu tại mục 3.1.

          Đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện và gửi Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trước ngày 15/01/2022 (qua đồng chí Nguyễn Thị Hương, phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, ĐT: 0912989796).

 

Nơi nhận:                                                           K/T TRƯỞNG BAN

- Như trên,                                               PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Lãnh đạo Ban,

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Nghệ An,                                           Đã ký

- Phòng BVCTNB,

- Các đ/c theo dõi đơn vị,

- Lưu.

                                                                                      Lê Quốc Khánh

* Tải về Mẫu phiếu bổ sung lý lịch tại đây

 

Tin cùng chuyên mục


Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022


Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật


Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ


Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền

Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền


Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026


Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025


Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài

Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài


Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch

Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạchQuy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ


Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân  lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021


Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm