Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Công văn số 152 -CV/BTCTU, ngày 15/01/2021 kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

TỈNH UỶ NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TỔ CHỨC

            *                                        Nghệ An, ngày 15 tháng  01 năm 2021

Số  152 -CV/BTCTU

Về việc kê khai Phiếu bổ sung

lý lịch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý

                      năm 2020

 

   Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thành, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc,

                   - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; các

                   trường đại học, cao đẳng công lập và đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh.

Căn cứ Quy chế số 01-QCTC/TW, ngày 07/11/1997 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý hồ sơ cán bộ, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 15/9/2006 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ; nhằm nâng cao chất lượng việc xây dựng, quản lý và phục vụ khai thác hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện, thành, thị, ủy và đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng bổ sung lý lịch

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường Tỉnh ủy quản lý, gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện; Cấp trưởng, cấp phó các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Nội dung bổ sung lý lịch

- Gồm những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

(Có mẫu Phiếu bổ sung lý lịch kèm theo).

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể viết tay hoặc đánh máy mẫu Phiếu bổ sung lý lịch được đăng tải ở Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An, (tại địa chỉ: nghean.dcs.vn).

3. Trình tự bổ sung

3.1. Đối với cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý:

- Các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý kê khai bổ sung theo các nội dung tại mẫu Phiếu bổ sung lý lịch kèm các giấy tờ có liên quan (có công chứng) gồm: Bản sao các quyết định bổ nhiệm, nâng lương, chuyển ngạch; các văn bằng, chứng chỉ mới được đào tạo, bồi dưỡng so với thời điểm kê khai lý lịch gần nhất (trường hợp các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp mà không thuộc diện cử, tuyển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có giấy xác nhận của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định); thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý có trách nhiệm xác nhận, ký tên, đóng dấu vào Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ.

- Trên cơ sở Phiếu bổ sung lý lịch của cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiến hành cập nhật hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý và thực hiện việc lưu Phiếu bổ sung lý lịch và các giấy tờ liên quan vào hồ sơ cán bộ bảo đảm theo quy định.

3.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác:

- Các đơn vị cần rà soát, kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định về phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ.

Đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện và gửi Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trước ngày 28/02/2021 (qua đồng chí Nguyễn Thị Hương, phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, ĐT: 0912989796).

 

Nơi nhận:                                                           K/T TRƯỞNG BAN

- Như trên,                                             PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Lãnh đạo Ban,

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Nghệ An,

- Phòng BVCTNB,                                                                          Đã ký

- Các đ/c theo dõi đơn vị,

- Lưu.

 

 

                                                                          Lê Quốc Khánh

 

Link tải mẫu PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Danh mục Hồ sơ cán bộ

---

 

(1). Quyển “Lý lịch cán bộ, công chức” gốc, mẫu 2a/TCTW

(2). Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98)

(3). Bản bổ sung lý lịch hàng năm, mẫu 2d/TCTW

(4). Bản sao các văn bằng (THPT, chuyên môn, lý luận, tin học, ngoại ngữ, các loại chứng chỉ… (phô tô, công chứng). Trường hợp đào tạo ở nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài, văn bằng chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam theo quy định của Pháp luật và phải được Cục Khảo thí Bô Giáo dục – Đào tạo công nhận;

(5). Các loại quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nâng ngạch, nâng lương … (bản gốc)

(6). Bản sao giấy khai sinh;

(7). Bản kiểm điểm hàng năm, có nhận xét của cấp ủy hoặc lãnh đạo đơn vị;

(8). Nhận xét của chi ủy nơi cán bộ đang cứ trú, có xác nhận của cấp ủy cơ sở.

(9). Các bản nhận xét đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức (hằng năm, khi hết nhiệm kỳ, bầu cử hoặc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật hoặc sau các đợt công tác, tổng kết học tập..)

(10). Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến cán bộ (nếu có).

(11). Các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và quan hệ xã hội của cán bộ.

 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức  giao ban khối Nội chính tháng 3/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 3/2021


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại Quỳnh Lưu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại Quỳnh Lưu


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Nam Đàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Nam Đàn


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại Tân Kỳ

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại Tân Kỳ


Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Lễ phát động xây dựng mô hình “Giáo xứ văn minh – xanh, sạch, đẹp” tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu

Lễ phát động xây dựng mô hình “Giáo xứ văn minh – xanh, sạch, đẹp” tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu


Nghệ An: Khởi động Tháng Thanh niên “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Nghệ An: Khởi động Tháng Thanh niên “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm, tặng quà các đơn vị y tế ở huyện Diễn Châu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm, tặng quà các đơn vị y tế ở huyện Diễn Châu


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2/2021


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2021


Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021

Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII


Thường trực Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả tổ chức Tết Tân Sửu 2021

Thường trực Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả tổ chức Tết Tân Sửu 2021