Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An quan tâm, đẩy mạnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, TC, Sở đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-SNN.TTr về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trong toàn ngành với mục đích triển khai, thi hành kịp thời, nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất những quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành trong thời gian tới. Trong đó, Sở đã đề cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; đa dạng hoá các hình thức thực hiện bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tiễn của ngành; gắn việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng với triển khai các văn bản pháp luật có liên quan. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động chỉ đạo việc triển khai, thi hành Luật trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả thiết thực, tránh qua loa, hình thức. Cùng với đó Sở đã ban hành một số văn bản về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan đơn vị năm 2022; chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Nông nghiệp & PTNT; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của ngành..

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Sở Nông nghiệp & PTNT đã xây dựng Kế hoạch số 4431/KH-SNN.TTr ngày 29/11/2021 với mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy với mục đích phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự sự về tham nhũng, kinh tế. Làm tốt công tác phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mới để ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Cùng với việc ban hành các văn bản, Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC thông qua các cuộc họp giao ban tháng quý, qua các cuộc tập huấn, qua mạng VNPT Ioffice nội bộ ngành. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan Văn phòng Sở và đơn vị xây dựng hệ thống quy chế hoạt động để ngăn ngừa tham nhũng gồm: Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô, tài sản công, Quy chế về tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ. Công tác chi tiêu tài chính, tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch, chính sách, kết luận thanh tra được công khai theo quy định. Việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn, chuyển đổi đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, cải cách hành chính, các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Sở đã quán triệt các cấp lãnh đạo thuộc ngành, đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đúng và đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Quan tâm công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Tổ chức đối thoại, tiếp công dân trên tinh thần lắng nghe ý kiến phản ánh, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022 ngành nông nghiệp của tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời gian tới, Sở Nông Nghiệp & PTNT Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về phòng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả.Nâng cao tránh nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị trong công tác tự kiểm tra phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, xử lý đúng pháp luật kịp thời, công khai những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao tính kỷ luật trong tổ chức Đảng từ văn phòng Sở đến các đơn vị trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị trong ngành thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra./.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022