Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận 01), chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 29/6/2021 để cụ thể hóa các nội dung thực hiện. Đến nay sau 02 năm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chi bộ tặng giấy khen cho điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong chi bộ, cơ quan về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, của cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu, chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, khiêm tốn, giản dị, tận tụy, trung thực và liêm khiết; xây dựng phong cách làm việc khoa học, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện cải cách hành chính, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đạo đức công vụ.

Cùng với đó chi bộ tổ chức học tập và quán triệt chuyên đề toàn khóa cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức tham gia hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Khối tổ chức, thông qua kỳ sinh hoạt chi bộ (định kỳ, chuyên đề) và qua nhiều hình thức như: cổ động trực quan bằng băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; mời và cử báo cáo viên truyền đạt tại đơn vị. Công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên của chi bộ hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Từ đó nâng cao trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên... góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng có chiều sâu.

Bên cạnh công tác tuyên truyền quán triệt, chi bộ đã chỉ đạo các tổ đảng trong chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và lựa chọn từ 2-3 nhiệm vụ trọng tâm để đăng ký gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hàng năm triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong đó tập trung vào nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng  phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Kết qủa, 100% đảng viên trong chi bộ hàng năm đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện bằng những việc làm cụ thể; tự giác, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch tu dưỡng rèn luyện; nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới về tác phong làm việc.

Trong 02 năm (2021-2022), chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức được 22 cuộc sinh hoạt chi bộ và 08 cuộc sinh hoạt chuyên đề trong đó có lồng ghép triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ cũng đã ban hành được 03 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05[1]; xây dựng được 01 điển hình tập thể và 01 điển hình cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với dân vận khéo. Đã có 01 cá nhân được chi bộ và Đảng ủy Khối tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) giai đoạn 2016 – 2021; 04 cá nhân tiêu biểu, được chi bộ tặng Giấy khen về điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không chỉ ở việc xây dựng đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, xây dựng các điển hình và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao mà trong 02 năm qua, chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020" tại xóm 11 xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) và xóm 5 xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) và giúp đỡ xã nghèo Diên Lãm (Quỳ Châu) theo sự phân công của UBND tỉnh. Kết quả đã giúp đỡ kết nạp 02 quần chúng vào Đảng, 02 quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng và thăm hỏi tặng quà cho các em học sinh nghèo tại 03 đơn vị nói trên nhân các dịp lễ, tết, noel với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng.

Có thể nói, qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên chi bộ Ban Nội chính đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu được quan tâm. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức trách nhiệm. Qua đó, góp phần quan trọng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

                                        Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1]    - Kế hoạch số 04-KH/CB  ngày 29/6/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-Kế hoạch số 05-KH/CB  ngày 03/10/2021 về xây dựng mô hình, điển  hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với dân vận khéo.

-Kế hoạch số 07-KH/CB ngày 10/6/2022 về triển khai học và làm theo chữ “ cần” của Bác.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan


Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng


Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh


Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh