Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi

Ngày 25 tháng Mười năm 1917 (theo lịch Nga), tức ngày 7/11/1917, giai cấp công nhân và nhân dân Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích, đã tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga - cách mạng xã hội chủ nghĩa lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản và địa chủ, thiết lập chính quyền của nhân dân lao động - Nhà nước Xô viết công nông đầu tiên trên thế giới.

Cho đến nay, trên thế giới chưa có một cuộc cách mạng xã hội nào có thể sánh được, càng không thể vượt qua được cuộc Cách mạng Tháng Mười về giá trị hiện thực và ý nghĩa thời đại của nó. Lần đầu tiên trong lịch sử, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình phát triển của lịch sử toàn thế giới: Chủ nghĩa xã hội từ chỗ chỉ là những ước mơ, nguyện vọng từ bao đời của quần chúng lao khổ bị áp bức bất công, từ chỗ chỉ là lý luận cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân đã trở thành hiện thực sinh động trên một đất nước rộng lớn. Cuộc cách mạng này mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và mở ra cho các dân tộc chậm phát triển khả năng lựa chọn con đường phát triển tiến tới chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1].

Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đã thức tỉnh các giai cấp các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất cách mạng triệt để và khoa học sâu sắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những bài học về xây dựng Đảng của giai cấp công nhân, về tổ chức lực lượng cách mạng, phát động khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân; bảo vệ chính quyền, xây dựng xã hội mới...

 Trên hành trình gian khổ tìm đường cứu nước, khi được tin Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Nguyễn Ái Quốc đã cảm nhận về một đất nước mà nắm chính quyền là những người lao động. Người đã khẳng định: “Ngọn đuốc của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam”.

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Luận cương đã vạch ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, giải đáp cho Người về con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Luận cương của Lênin như luồng ánh sáng mới đầy hy vọng và tin tưởng về một tương lai tươi sáng cho các dân tộc bị áp bức. Người viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”[2]. Qua đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin, đi theo con đường cách mạng mà Lênin đã lựa chọn. Người đã có những nhận xét rất sâu sắc, toàn diện về Cách mạng Tháng Mười Nga: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giá dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Cách mạng Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi, lại ra sức cho công, nông các nước và dân bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới”[3].

Những bài học mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu từ Cách mạng Tháng Mười Nga đã được vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Hồ Chí Minh và Đảng khẳng định cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản mà “không có con đường nào khác”, song phải sáng tạo. Gần 90 năm qua, Đảng không chỉ luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà còn coi đó là nguyên tắc bất biến trong suốt tiến trình cách mạng nước ta, đặc biệt trong tiến trình đổi mới hiện nay. Cách mạng Việt Nam đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi, trong đó có những chiến công mang ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của các cuốc kháng chiến chống xâm lược oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, CNH, HĐH- tiền đề vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đổi mới khẳng định: do vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, nên đường lối, chủ trương và chính sách lớn về đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi là thích hợp. Ý Đảng hợp lòng dân nên nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ và thách thức, Đảng ta và nhân dân ta vẫn kiên trì con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mà Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra.

Một sự thật lịch sử không thể phủ nhận được là Cách mạng Tháng Mười Nga đã trở thành một sự kiện bước ngoặt của sự phát triển xã hội loài người, mở ra con đường đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, xây dựng một thế giới mới công bằng, dân chủ, văn minh và tiến bộ. Đó là việc biến ý tưởng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội không tưởng thành hiện thực, khi nó không thể thực hiện được vì không chủ trương xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã hiện thực hóa những quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học, là một bước tiến lớn trong sự phát triển tư tưởng của loài người nên đã thực sự thu hút, hấp dẫn hàng triệu người đi theo ánh sáng tư tưởng của cuộc cách mạng và tham gia đấu tranh trực tiếp hoặc gián tiếp cho độc lập, tự do của dân tộc mình.

Kiên định theo con đường và phát huy bài học sáng tạo của Cách mạng Tháng Mười Nga, từ cuối thế kỷ XX đến nay, các lực lượng cộng sản và dân chủ thế giới tích cực đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và cải cách chính sách phát triển trên mọi lĩnh vực. Những nguyên lý và các giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin được nhận thức đúng đắn hơn; những kinh nghiệm thành công và những hạn chế, vấp váp của chủ nghĩa xã hội được xác định một cách chân thực hơn; xu thế vận động của thế giới hiện đại được lĩnh hội kịp thời, khách quan hơn.

Hơn một thế kỷ qua, kể từ khi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi (7/11/1917- 7/11/2019), nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp. Nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất lịch sử thế giới hiện đại. Cách mạng Tháng Mười Nga đã chứng tỏ rằng, bất cứ chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính của nhân dân, của dân tộc, cản trở tiến bộ xã hội thì tất yếu sẽ bị đào thải, bị thay thế bởi một chế độ xã hội khác tốt đẹp hơn. Tiếp tục cuộc đấu tranh xóa bỏ mọi sự lạc hậu, lỗi thời, áp bức bất công cũng chính là tiếp tục sự nghiệp cao cả của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Do đó, lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga đã và mãi là “mặt trời chói lọi” soi sáng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người và giải phóng xã hội, tiếp thêm nguồn sinh lực cho phong trào xã hội chủ nghĩa hiện nay trên thế giới kiên định vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về lý luận và hoạt động thực tiễn nhằm vươn tới mục tiêu cao cả của mình.

                                                                   Nguyễn Thị Hồng Vui  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

 

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 300.

 

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 562.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 304.

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”