Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 17/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội nghị được nghe quán triệt về 04 văn bản mới ban hành của Trung ương, gồm: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; (2) Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 07/02/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; (3) Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặt biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; (4) Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai cụ thể nội dung các văn bản; đồng thời nhấn mạnh về quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và những điểm mới, quy trình thực hiện trong từng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết mục đích thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy địnhn số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Đáng chú ý, việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW được coi là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định; những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm…

Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Bí thư xác định mục đích: có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp, tạo điều kiện cho đảng viên ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, chi bộ đông đảng viên thực hiện việc sinh hoạt đảng theo Điều lệ; thông qua thực hiện thí điểm để đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp.

Theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm là đảng bộ cơ sở, chi bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng) do điều kiện công tác có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt không thể sinh hoạt đảng trực tiếp tại cùng một địa điểm thì được thí điểm thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến. Việc sinh hoạt đảng trực tuyến phải thực hiện đầy đủ các bước như sinh hoạt đảng trực tiếp, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các nội dung không được thực hiện trong thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến là công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các vấn đề thuộc bí mật theo quy định của Đảng, Nhà nước; các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và quyết định các chủ trương lớn, quan trọng…

Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng dẫn một số nội dung về: điều kiện đăng ký dự tuyển công chức; thẩm quyền tuyển dụng và phân cấp thẩm quyền tuyển dụng; phối hợp tổ chức tuyển dụng chung; hình thức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với viên chức; phương thức thi tuyển công chức ở địa phương; chế độ báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức.

Nội dung mới trong Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW đó là: Người đăng ký dự tuyển công chức ngoài việc bảo đảm các quy định của Luật Cán bộ, công chức, cần phải đáp ứng một số điều kiện riêng như: (1) Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quant ham mưu, giúp việc của Đảng, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. (2) Đối với vị trí việc làm là công chức trong các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, người đăng ký dự tuyển phải đáp ưng thêm các điều kiện, yêu cầu cụ thể do cơ quan thẩm quyền tuyển dụng công bố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của tổ chức sử dụng công chức.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các văn bản; kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, cần báo cáo, trao đổi để Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

                                                                             Hồng Huế 

                                                                     Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thảo luận, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thảo luận, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị


Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An


Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị - Thời cơ, vận hội của Thành phố Vinh

Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị - Thời cơ, vận hội của Thành phố Vinh


Mang Trung thu ấm áp nghĩa tình đến với trẻ em vùng biên giới Nghệ An

Mang Trung thu ấm áp nghĩa tình đến với trẻ em vùng biên giới Nghệ An


Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Cuba

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Cuba


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành


Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria


Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số


Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina


Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả


Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An