Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 tại tỉnh Thanh hóa, gồm các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Nghê An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tham dự.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên  giáo các tỉnh trong cụm đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ nên đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Công tác tổ chức tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, ngày lễ lớn, quan trong của đất nước, địa phương được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng mãnh mẽ và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW và đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; công tác báo chí đảm bảo đúng định hướng, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả bước đầu, đã tổ chức được một số mạng lưới chỉ đạo, điều phối thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, lịch sử đảng, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; công tác khoa giáo tiếp tục thể hiện rõ tính thiết thực hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ tuyên giáo các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, tuyên truyền triển khai  các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số đảng bộ, cơ sở trực thuộc còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa sâu rộng. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của địa phương còn hạn chế. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn biểu hiện hình thức, chung chung, chưa xác đinh được việc cụ thể học tâp theo Bác cho sát từng địa phương, cơ sở. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở một số địa phương còn chậm. Công tác chỉ đạo, đinh hướng báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý thông tin báo chí chưa nghiêm, còn có bài viết thiếu khách quan, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dự báo, nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là một số địa điểm tái định cư, vùng sâu, vùng xa có lúc, có việc chưa kịp thời nên công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, ngăn chặn đối với một số vụ việc phức tạp, phát sinh còn chậm.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Mạnh Hùng, - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung  ương nhấn mạnh trong thời gian tới tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo; Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng  theo tình thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thi 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường công tác chỉ đạo, quan lý, đinh hướng thông tin báo chí, xuất bản; tích cực tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu các lĩnh vực công tác khoa giáo.

                                                            Ngô Công Mạnh  

                                                       Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020


BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội


Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng


Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh