Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 04/03/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 923-CV/TU về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra trong thời gian từ tháng 5/2022 và hoàn thành trước 30/8/2022.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ (nơi có chi ủy); bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo của cấp mình, hướng dẫn và chỉ đạo đảng ủy cơ sở triển khai, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đại hội chi bộ theo đúng quy định. Trong đó, quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn bản của Trung ương, của cấp uỷ cấp trên để chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên. Quan tâm lãnh đạo tốt công tác nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, quy trình và lưu ý:

- Đối với các chi bộ khối, xóm, bản: Việc kiện toàn chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ phải gắn với khắc phục tình trạng trưởng khối, xóm, bản không phải là đảng viên. Thực hiện thống nhất bầu cử trưởng khối, xóm, bản trước khi tổ chức đại hội chi bộ, trong đó chi ủy, chi bộ thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng khối, xóm, bản. Sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí trúng cử trưởng khối, xóm, bản để bầu vào cấp ủy giữ chức vụ bí thư hoặc phó bí thư chi bộ.

- Đối với các chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang: Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đối với chi bộ trong loại hình khác (doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...) tập trung lãnh đạo để bố trí đảng viên là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu giữ chức vụ bí thư chi bộ; những nơi không có đảng viên là người đứng đầu thì căn cứ tình hình cụ thể lựa chọn bầu đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ phù hợp.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp uỷ phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn và rút kinh nghiệm từ đại hội điểm để lãnh đạo triển khai diện rộng. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau đại hội có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ.

                                             Nguyễn Văn Chung 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022


Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật


Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ


Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền

Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền


Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026


Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026


Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài

Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài


Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch

Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch
Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ


Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân  lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021


Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm