Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 688/KH-MTTW-BTT ngày 28/02/2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/3/2023 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2023.

 

Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong công tác PCTNTC của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTNTC; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hệ thống MTTQ Việt Nam về công tác PCTNTC phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Với mục đích nêu trên, kế hoạch đã đề ra  07 nhóm nhiệm vụ cụ thể: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTNTC. (2) Chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTNTC. (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, góp phần PCTNTC. (4) Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. (5) Chủ động, phối hợp với các cơ quan báo chí trong PCTNTC. (6) Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh để thực hiện có hiệu quả công tác PCTNTC. (7) Thực hiện công tác PCTNTC trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, kế hoạch yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTNTC năm 2023; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về PCTNTC; xây dựng và nhân rộng mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp pháp luật về PCTNTC cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân... Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện công tác PCTNTC.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan


Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng


Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh


Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh