Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả (gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW ban hành, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan và tổ chức viết bài thu hoạch sau khi được phổ biến, quán triệt; thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức và người lao động, tạo sự đồng thuận về chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại vị trí việc làm và thực hiện các chức danh lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra.

Xác định tầm quan trọng của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành một số văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW như: Quyết định số 09-QĐ/BNCTU về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quyết định số 10-QĐ/BNCTU về việc thành lập Tổ giúp việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy (gọi tắt là Đề án); Tờ trình số 14-TTr/BNCTU gửi Hội đồng thẩm định số 01 theo Quyết định số 2032-QĐ/TU đề nghị phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.... Quá trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án, đến nay Ban Nội chính Tỉnh ủy có 03 phòng Nghiệp vụ với số lượng biên chế là 23 người (số biên chế trước tháng 4/2019 là 26 người), số lượng biên chế đã tinh giản là 03 người so với định biên thực tế (giảm 11,5%).

 Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong giai đoạn mới; trong đó tập trung xây dựng các kế hoạch, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong cơ quan.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022