Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

9 tháng đầu năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư tại Ban Nội chính Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật. Tại phòng tiếp dân thường xuyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 176 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo; Làm việc, nắm tình hình tại các đơn vị, địa phương liên quan để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 03 phiên tiếp công dân định kỳ, tiếp 03 lượt công dân; Tham mưu Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau các phiên tiếp công dân định kỳ; Chủ trì làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Hưng Nguyên để nắm tình hình và đôn đốc việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021. Cũng trong 9 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.250 đơn, thư (trong đó, 1.058 đơn, thư do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chuyển; 192 đơn gửi đến Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Tỉnh ủy). Thực hiện Quy chế tiếp dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển 128 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết (122 đơn đã có kết quả giải quyết; 06 đơn đang được chỉ đạo giải quyết); hướng dẫn và trả lời công dân 210 đơn; xếp lưu 912 đơn theo quy định. Nội dung tiếp công dân và xử lý đơn chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; chế độ chính sách; vi phạm của một số cán bộ, đảng viên trong quản lý điều hành công vụ....

Bên cạnh công tác tiếp dân, tham mưu, xử lý đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, xác minh, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị giải quyết một số kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu báo cáo kết quả xử lý một số vụ việc liên quan đến đơn thư của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và một số đơn, thư do Văn phòng Trung ương Đảng chuyển đến.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022


Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề