Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban hành Kế hoạch 132-KH/TU, ngày 28/10/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 28/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU (Kế hoạch số 132-KH/TU) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Kế hoạch số 07-KH/TW). Kế hoạch số 132-KH/TU gồm có 5 Mục chính gồm: (1) Mục đích, yêu cầu; (2) Công tác quán triệt nghị quyết và triển khai kế hoạch thực hiện; (3) Nhiệm vụ trọng tâm; (4) Nhiệm vụ cụ thể; (5) Tổ chức thực hiện.

Kế hoạch 132-KH/TU đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Các cấp uỷ, tổ chức đảng ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; (2) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhất là khu vực xã, phường, thị trấn; (3) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ cơ sở; phân công cấp uỷ viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở; (4) Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ở cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; (5) Tăng cường công tác quản lý đảng viên. Tập trung khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Nâng cao chất lượng xếp loại, đánh giá đảng viên một cách thực chất, khách quan, trên cơ sở đó thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; (6) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng, quản lý đảng viên, đảm bảo đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng bộ tỉnh; sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thí điểm triển khai sổ tay đảng viên điện tử; (7) Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; (8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; (9) Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hoạt động hiệu quả. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, giới thiệu, nhân rộng những tổ chức đảng, tấm gương đảng viên tiêu biểu và thực hiện tốt công tác động viên khen thưởng kịp thời.

Cùng với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch số 132-KH/TU đã đề ra các nội dung nhiệm vụ cụ thể để phân công các tổ chức, đơn vị thực hiện theo lộ trình từ năm 2022 và các năm tiếp theo cụ thể là: (1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có 15 nhóm nhiệm vụ; (2) Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có 3 nhóm nhiệm vụ; (3) Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có 2 nhóm nhiệm vụ; (4) Văn phòng Tỉnh uỷ có 2 nhóm nhiệm vụ; (5) Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có 3 nhóm nhiệm vụ; (6) Các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ; đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ có 10 nhóm nhiệm vụ.

Theo đó, Kế hoạch số 132-KH/TU, ban hành kèm theo Phụ lục chi tiết gồm 15 nhóm nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo, 8 nhóm nhiệm vụ thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương (Trung ương đang triển khai), phân công nội dung, chủ thể thực hiện, thời gian hoàn thành cụ thể nhằm tạo điều kiện cho cấp uỷ Đảng các cấp chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả và bảo đảm đúng tiến độ, lộ trình việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW.

                                                                                   Trần Văn Hồng 

                                                                              Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

Tin cùng chuyên mục

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022


Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật


Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định bổ nhiệm cán bộ


Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền

Tạm dừng thí điểm một số mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu của Đảng và chính quyền


Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

Tiếp tục tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026


Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025


Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài

Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế, thu hút người có đức, có tài


Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch

Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch
Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ


Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân  lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021

Một số điểm mới trong Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021


Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm