Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Quy định về đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Nghệ An được triển khai từ nhưng năm 1990. Thời điểm đó, BCH Trung ương có Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 15/9/1987 về việc công nhận đảng bộ các huyện, quận, thị vững mạnh, trong đó nêu rõ: “Xây dựng đảng bộ huyện, quận, thị và cơ sở vững mạnh là trách nhiệm thường xuyên của các cấp ủy.

Trải qua hơn 25 năm triển khai đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở, cho thấy đây một nhiệm vụ hết sức cần thiết và là một khâu quan trọng của công tác xây dựng đảng của địa phương cấp huyện và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Từ thực tế đánh giá, xếp loại hàng năm, các địa phương, đơn vị nhìn nhận, soát xét lại được những nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đảng bộ mình đề ra từ đầu năm; thấy được kết quả, ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế để tìm ra nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm để có nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm tới.

 Nhờ có kết quả xếp loại của đảng bộ cấp trên cơ sở nên tỉnh có căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; là cơ sở để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm, nhiệm kỳ đối với các tập thể, cá nhân; từng bước động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua giữa các địa phương, các đảng bộ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Ban đầu, việc biểu dương đảng bộ huyện vững mạnh tiến hành nhiệm kỳ 2 năm/lần. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2002, để phù hợp với định kỳ năm công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành hệ thống các quy định, bảng điểm đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở theo từng loại hình Đảng bộ cấp trên cơ sở là Đảng bộ các sở ngành, khối doanh nghiệp hay lực lượng vũ trang… Hàng năm hoặc nhiệm kỳ, căn cứ vào tình hình thực tiễn, trên cơ sở các Hướng dẫn của Trung ương,  BTV Tỉnh ủy kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoặc thay thế các quy định cho phù hợp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị và các Hướng của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các quy định xếp loại đảng bộ cấp huyện phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 10 lượt quy định tiêu chí, phương pháp kèm theo phiếu đánh giá, xếp loại  theo 5 loại hình gồm: đảng bộ huyện, thành, thị ủy; khối các Cơ quan tỉnh; khối Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ cấp trên cơ sở trong lực lượng vũ trang. Nội dung đánh giá và tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở:

Thứ nhất, là các nội dung đánh giá tập trung vào 3 tiêu chí gồm tiêu chí đầu tiên là lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có 7 nội dung như lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính; công tác văn phòng cấp ủy; xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tiêu chí thứ 2 là quả thực hiện nhiệm vụ được giao có 3 nội dung là lãnh đạo phát triển KTXH, QP-AN. Tiêu chí thứ ba là kết quả khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thứ hai, về xếp loại chất lượng phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, căn cứ kết quả thực hiện 3 nhóm tiêu chí nêu trên theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Chất lượng Đảng bộ huyện, thành, thị được xếp theo 4 mức:

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiện Đảng bộ có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo. Cùng với đó là các chỉ tiêu trọng tâm về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên; 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

  * Hoàn thành tốt nhiệm vụ thể hiện các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên; đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; chính quyền, mặt trận Tổ quốc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

* Hoàn thành nhiệm vụ: thể hiện các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên; không có tổ chức đảng trực thuộc bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả.

 * Không hoàn thành nhiệm vụ: chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém; có từ 02 tổ chức trong các tổ chức mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Ngoài ra, tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật; đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Thứ 3, về quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ bao gồm các bước: (1) Đảng bộ cấp huyện (tương đương) tự đánh giá, tự nhận loại (2). Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị; tổng hợp các kênh thông tin và tham mưu dự thảo tờ trình đề nghị xếp loại gửi xin ý kiến các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trước trình BTV Tỉnh ủy xếp loại chất lượng. (3) BTV Tỉnh ủy họp xét, bỏ phiếu kín xếp loại chất lượng và tổng kết, rút kinh nghiệm, thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng theo quy định.

  Để BTV Tỉnh ủy có căn cứ xem xét, quyết định xếp loại chất lượng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu phân theo từng nhóm đối tượng tương đồng theo đúng quy định 132-QĐ/TW. Căn cứ để xem xét xếp loại bao gồm quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại của BTV Tỉnh ủy theo từng loại hình; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hồ sơ đề nghị xếp loại của các đơn vị; căn cứ vào số liệu thống kê; kết quả xếp loại của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; xếp loại của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ý kiến của các ban đảng thuộc Tỉnh ủy. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay, liên tục 3 năm có 6/28 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 21,4%; 22/28 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt từ 71- 78,6%; số còn lại hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn chung, công tác đánh giá, xếp loại đối với đảng bộ cấp trên cơ sở những năm qua được BTV Tỉnh ủy thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, khách quan và thực chất, đúng với quy định của Trung ương. Kết quả đánh giá chất lượng đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch, qua đó góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, việc đánh, giá xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở đến nay đã có những điều chỉnh, bổ sung ngày càng phù hợp, phản ánh đúng thực chất và có tác dụng thiết thực đến phong trào thi đua của các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Tuy nhiên, thực tiễn kiểm tra công tác đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Mặc dù thường xuyên có công văn đôn đốc, nhắc nhở nhưng hàng năm vẫn còn tình trạng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tiến hành đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của các huyện, thành, thị theo chức năng quản lý còn chậm hoặc vượt quá tỷ lệ xuất sắc so với quy định (vượt quá 20%).

Bên cạnh đó, do quy định đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, nên vẫn còn tình trạng một số đảng bộ địa phương, đơn vị nể nang, chạy theo thành tích nên xem xét đánh giá tổ chức cơ sở trực thuộc không sát với thực chất, làm nhẹ một số vi phạm của tổ chức cơ sở đảng (có hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; vi phạm về tỷ lệ sinh con thứ 3,…) sẽ sợ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại chung đảng bộ cấp huyện. Đây là một trong những hạn chế cần được chấn chỉnh trong thời gian tới./.

Vũ Hồng Hào 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII


Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11