Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ không ngừng, không nghỉ thậm chí ngày càng quyết liệt hơn, ngay đầu năm 2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác này, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh trong 09 tháng qua.

09 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động nói chung nhưng Ban Nội chính Tỉnh ủy với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, chủ động và kịp thời đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bằng việc đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban ngay từ những ngày đầu năm, trong 09 tháng qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 báo cáo; 03 kế hoạch.  Đồng thời tham mưu, đề xuất các nội dung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 22 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nắm tình hình 5 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Cũng trong 09 tháng đầu năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/BNCTU ngày 02/6/2021 với chủ đề "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”. Theo đó Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tham mưu của các Phòng nghiệp vụ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là chủ động phát hiện và tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, thông qua thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Ngoài việc tham mưu cho BTV mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về công tác PCTN, 09 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An; tăng cường công tác nắm thông tin, tổng hợp tình hình báo chí, dư luận phản ánh để kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy những vấn  đề dư luận quan tâm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng;  Triển khai kê khai, công khai về tài sản, thu nhập cho cán bộ giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên, sửa đổi và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản và sử dụng tài sản công của Ban...

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào ngày 15/9/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh “tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng và chế độ ta. Vì thế phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật hình sự đối với những người vi phạm, bất kể đó là ai”.

Quán triệt tinh thần này, trong 03 tháng cuối năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về công tác PCTN như sau:

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án phức tạp phức tạp liên quan đến PCTN.

- Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường công tác bám nắm cơ sở, thông tin báo chí và dư luận phản ánh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; tập trung theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ngành trong khối nội chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

-  Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

-Tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng của tỉnh năm 2021 về công tác PCTN.../.                 

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan


Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng


Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh


Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023