Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Quý I/2020, Thị uỷ, UBND Thị xã Thái Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong khối nội chính trên địa bàn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm, chú trọng công tác dự báo, nắm chắc tình hình.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được đảm bảo, công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Thị Ủy Thái Hòa khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 03 tháng đầu năm 2020, Cấp ủy, chính quyền Thị xã Thái Hòa đã tổ chức quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản của các ngành, các cấp, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 01Chương trình, 02 Kế hoạch, 01 Hướng dẫn, 02 công văn, duy trì  chế độ giao ban khối nội chính hàng tháng để đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của từng cơ quan trong khối, qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy tăng cường chỉ đạo việc nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị trong khối tư pháp tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trên địa bàn. Tổ chức tốt việc tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chính vì vậy, qúy 1/2020, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã được đảm bảo. Trong quý, các cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 5/5 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ 100%, bắt 14 đối tượng, thu hồi số tiền, tài sản hơn 300 triệu đồng; Phát hiện, bắt giữ 11 vụ 14 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý 67 vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ; 13 vụ việc về môi trường; thụ lý 93 vụ, việc (trong đó đã giải quyết, xét xử 50 vụ, việc đạt tỷ lệ 53,8%), tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, triển khai 05 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, 03 tháng đầu năm, Thị xã Thái Hòa đã triển khai  các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua: việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; Việc thực hiện cải cách hành chính, việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xẩy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị... Cùng với đó tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng,  hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Kết quả, trong Quý I/2020 thị xã Thái Hòa đã triển khai 04 cuộc thanh tra hành chính các trường học, qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc tham nhũng; tiếp nhận và thụ lý 20 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai. Đến nay đã giải quyết 20/20 đơn. Thông qua công tác giải quyết đơn thư của công dân, không phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nào.

Quý 2/2020, Thái Hòa tiếp tục gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với 10 nhiệm vụ cơ bản trong đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chủ động nắm, dự báo diễn biến hoạt động của các loại tội phạm để có kế hoạch triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn một cách có hiệu quả. Phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các tình huống, không để hình thành điểm nóng, không để phát sinh vấn đề phức tạp; Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giai đoạn thứ 3 (2016-2020) Chiến lược Quốc gia về PCTN của thị xã Thái Hòa; Làm tốt công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử nhanh các vụ án nhất là các vụ án có tính chất phức tạp được dư luận quan tâm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra kịp thời, hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện; Nâng cao trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, phường về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kết hợp với việc thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để ngăn ngừa nhũng nhiễu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc phát giác hành vi phạm tội, tệ nạn xã hội và tham nhũng, tiêu cực.../.

                                                           Lê Thị Thủy 

                                                  Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị


Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn


Niềm tin mới, động lực mới!

Niềm tin mới, động lực mới!


Ðồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững

Ðồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững


Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1


Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba

Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết tại huyện Con Cuông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết tại huyện Con Cuông


Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021

Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021


Nghệ An: Hơn 89 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021”

Nghệ An: Hơn 89 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021”


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020


Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế