Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền Chỉ thị 17 được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ban hành các loại văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế phù hợp với các quy định mới của pháp luật v

Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền Chỉ thị 17 được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ban hành các loại văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế phù hợp với các quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Nhiều đơn vị đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 17 vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cùng cấp.

Chỉ thị 17 được ban hành đã tác động đến ý thức tự giác, tích cực đăng ký cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng trong nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt tại các đơn vị, địa phương thường xuyên nêu gương để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ góp phần khắc phục những hạn chế quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, có lối sống trong sạch, giản dị, tiết kiệm ngày càng phát huy, làm suy giảm các biểu hiện tham ô, lãng phí, tiêu cực... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuẩn mực về đạo đức công vụ, nghề nghiệp và chuyên môn; đồng thời, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

 

Phòng Kinh tế - Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi chuyên môn nghiệp vụ tham mưu

Công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ thực sự được quan tâm; các chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được điều chỉnh, sắp xếp cơ bản phù hợp và hoạt động có hiệu quả. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức rà soát, công bố bộ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trụ sở làm việc và trên cổng, trang thông tin điện tử; nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 17, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 321 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ gần 400 văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc hết hiệu lực một phần và kiểm tra, thẩm định hàng nghìn văn bản cấp huyện. Chất lượng góp ý, thẩm định văn bản được nâng lên, quy trình thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật được tuân thủ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 về chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Những kết quả cải cách hành chính đã góp phần đưa chỉ số PCI của tỉnh tiếp tục được cải thiện, từ vị trí 25 lên vị trí 21, tăng 4 bậc; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017, đạt 35,75 điểm xếp thứ 44/63, tăng 8 bậc; chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đạt 78,27 điểm, xếp thứ 31/63, tăng 7 bậc so với 2016.

Để thực hiện Chỉ thị 17 có hiệu quả, các đơn vị, địa phương đã phát động và xây dựng nhiều mô hình hay với nhiều cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng thực thi công vụ: tổ chức các diễn đàn đối thoại trực tiếp với người dân; đặt các hòm thư góp ý; mở các đường dây nóng; hộp thư thoại trả lời tự động; lấy phiếu thăm dò, đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên hệ thống thông tin, bộ phận giao dịch "một cửa”,...  Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện chương trình "Ngày thứ bảy vì dân"; bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức vào bộ phận một cửa, nâng cao chất lượng phục vụgóp phần tạo bước chuyển mới cả chất và lượng trong việc thực hiện cải cách công vụ, cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy công việc; ý thức phục vụ nhân dân được cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng nghiệp, nhân dân nơi cư trú và cộng đồng tôn vinh, ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Chỉ thị 17 được ban hành là một chủ trương đúng đắn, kịp thời và nhanh chóng đi vào thực tiễn. Các nội dung cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục và trở thành nền nếp trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó, chuyển biến rõ nhất là ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đã tác động tích cực đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân,... góp phần đưa kinh tế, xã hội tỉnh nhà chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng


Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự lễ khai giảng tại Trường THPT Con Cuông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự lễ khai giảng tại Trường THPT Con Cuông


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong ngày khai giảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong ngày khai giảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh trống khai trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh trống khai trường THPT chuyên Phan Bội Châu


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 8/2020

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 8/2020


Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng


Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ