Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có số lượng đảng viên đứng thứ 5 cả nước, với gần 194 nghìn đảng viên, 28 đảng bộ trực thuộc, 1.419 tổ chưc cơ sở đảng; 7.852 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (viết tắt là Nghị quyết) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị) đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thông qua nhiều nhiều cách làm, cụ thể:  

1. Trước hết là đổi mới, đa dạng hóa cách phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức như: Hội nghị, hội nghị trực tuyến, hội thảo, hội thi, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, các tác phẩm báo chí, các tác phẩm truyền thanh, truyền hình, đặc biệt phát huy vai trò mạng xã hội như Zalo, facebook, các mạng thông tin đại chúng để tuyên truyền, do đó hiệu quả công tác tuyên truyền về Chỉ thị, Nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn, có sức lan tỏa nhanh, thường xuyên, thấm sâu, định hướng từ suy nghĩ đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát động phong trào "Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có uy tín trong Nhân dân". Sau buổi học tập, quán triệt, các cán bộ đảng viên phải có bài thu hoạch, trong đó nhiều cấp ủy tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, tạo sự nghiêm túc, trách nhiệm ngay từ đầu đối với cán bộ, đảng viên.

2. Trong chỉ đạo kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện theo 5 cấp độ để nhận biết, đánh giá và có biện pháp xử lý thích hợp đối với các biểu hiện: (1) Rất nghiêm trọng: Cần phải được xử lý ở mức cao nhất về kỷ luật Đảng và xử lý hình sự; (2) Nghiêm trọng: Cần phải thi hành kỷ luật; (3) Có biểu hiện ở mức độ nhẹ: Cần kiểm điểm rút kinh nghiệm; (4) Chưa có biểu hiện rõ nhưng cần đề phòng; (5) Vững vàng, không có biểu hiện. Tỉnh đã in thành cuốn sách bỏ túi để mỗi cán bộ, đảng viên luôn mang theo bên mình như là lời nhắc nhở thường xuyên, liên tục để tự soi, tự sửa.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Chị thị, Nghị quyết bằng các văn bản để tổ chức thực hiện. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, xây dựng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng; đồng thời lồng ghép nội dung Chỉ thị, Nghị quyết với nội dung Quy định nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm để tổ chức thực hiện thống nhất trong tất cả các nội dung của công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong tất các khâu của công tác cán bộ, từ nhận xét, đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán bộ như: Ban hành Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”; Quy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An (Quy định có 10 điều, tăng 02 điều so với Quy định số 08 của Trung ương để phù hợp với Nghệ An); Chỉ thị số 13-CT/TU để giao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng, các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ủy viên Ban chấp hành đảng bộ các cấp định kỳ theo quý phải tham gia sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị được phân công phụ trách để nắm cơ sở và kịp thời tháo gỡ, xử lý các vấn đề nội cộm, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một tiêu chuẩn xem xét trong nhiều quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như: Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó, quy định rõ việc xếp loại cá nhân lãnh đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kết quả xếp loại đối với người đứng đầu gắn với kết quả xếp loại của tập thể. Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân có hạn chế, thiếu sót phải xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục theo định kỳ. Nội dung kiểm điểm của tập thể và cá nhân năm sau phải đánh giá rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra năm trước trên ba mức độ: cơ bản đã khắc phục được, khắc phục được một phần, chưa khắc phục được; đồng thời nêu rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục tiếp theo.

4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn tổng kết Kế hoạch số 196-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 3 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo chính quyền các cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; khắc phục những sơ hở, bất cập trong quy định của pháp luật làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao chất lượng trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đến năm 2020.

6. Cấp ủy các cấp; các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng những chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp dễ nhớ, dễ thực hiện, trong đó chú trọng đổi mới tác phong công tác, sát dân, sát cơ sở, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của nhân dân là thước đo, đánh giá. Nhiều đảng bộ đã có mô hình mới, cách làm hay tạo ra sức lan tỏa lớn như: Đảng ủy BĐBP tỉnh ban hành mẫu sổ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để đảng viên đăng ký học tập, làn theo hằng tháng và làm cơ sở để ccaps ủy, chi bộ theo dõi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng đảng viên. Thị ủy Cửa Lò lãnh đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng gắn với chuyên đề  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ sở….

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, phát huy vai trò giám sát nhân dân đối với cán bộ, công chức trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết.

Từ việc thực hiện đồng bộ các nội dung nêu trên trong cả hệ thống chính trị nên trong thời gian qua toàn tỉnh có 5.395 mô hình điển hình được tuyên dương khen thưởng; 501 mô hình điển hình giới thiệu tuyên dương và khen thưởng cấp tỉnh và 3 mô hình điển hình đã được tuyên dương cấp Trung ương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng cao hơn một bước so với trước. Vị trí vai trò của của tổ chức đảng các cấp được củng cố, phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Chỉ thị, Nghị quyết ở Nghệ An còn có những hạn chế, khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa thật sự quyết liệt. Một số cấp ủy còn lúng túng trong việc chọn nội dung đột phá, cũng như giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo quản lý chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, còn vi phạm khuyết điểm, còn né tránh trong nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái; vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, nhũng nhiễu...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiếp tục khẳng định “Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương”. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Nghệ An tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

          Một, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài.

Hai, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người xứ Nghệ. Lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ba, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ hơn, quyết liệt hơn công tác đấu tranh chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, trách nhiệm nêu gương, nhất là đứng đầu. Chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, những biểu hiện đã chỉ ra của tập thể, cá nhân, không để phát sinh biểu hiện mới.

Bốn, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phán ánh, kiến nghị của nhân dân. Kiên quyết, kịp thời đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn chính trị. 

Năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Sáu, thường xuyên đánh giá hiệu quả, cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng, nhân diện rộng, bên cạnh việc đấu tranh với bệnh thành tích, phô trương, hình thức.

 

                                                                                  Hồ Sỹ Kiều 

                                                                    Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thảo luận, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thảo luận, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị


Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An


Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị - Thời cơ, vận hội của Thành phố Vinh

Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị - Thời cơ, vận hội của Thành phố Vinh


Mang Trung thu ấm áp nghĩa tình đến với trẻ em vùng biên giới Nghệ An

Mang Trung thu ấm áp nghĩa tình đến với trẻ em vùng biên giới Nghệ An


Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Cuba

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Cuba


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành


Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria


Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số


Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina


Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả


Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An