Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020

Chín tháng đầu năm 2020, trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng; các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 06-KL/BTCTW, ngày 01/01/2020 của Ban Tổ chức Trung ương và các chương trình làm việc của ban thường vụ cấp ủy các cấp; toàn ngành Tổ chức đã cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác; chủ động khắc phục các khó khăn, tự đổi mới phương pháp làm việc, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đầu năm đề ra. Trong đó có một số kết quả nổi bật như sau:

 

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến ngày 10/7/2020, 1454/1454 tổ chức cơ sở đảng và 26/26 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức xong đại hội với những kết quả tích cực như: 100% đại hội hoàn thành 04 nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW; nhân sự trúng cử cơ bản đúng định hướng, đạt tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và cơ bản đều đạt tỷ lệ số phiếu bầu trên 90%; cơ cấu cấp ủy khóa mới bảo đảm các tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc và tỷ lệ đổi mới theo quy định. Các tiểu ban Đại hội cấp tỉnh đã chủ động hoàn thiện các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội theo Chỉ thị 35-CT/TW và trình Bộ Chính trị phê duyệt. Hiện nay, đang tập trung triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền đại hội; chủ động xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực, rà soát, tu sửa, bổ sung lại cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (dự kiến tổ chức từ ngày 16-18/10/2020).

Thứ hai, tiếp tục tham mưu thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trước hết là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Thông báo Kết luận số 171-TB/TW, ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ đảm bảo đúng Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII. Đặc biệt gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, tham mưu cho cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; trọng tâm là bố trí, sắp xếp đối với các trường hợp đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp; điều động, luân chuyển cán bộ gắn với bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương...

Thứ ba, tiếp tục tham mưu có hiệu quả các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; nổi bật là đã sắp xếp, tổ chức lại một cách hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 14 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, phòng ban cấp huyện; giảm 183 đơn vị sự nghiệp công lập); sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp các khối, xóm, bản (xóm) dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định giảm 2080 xóm; chỉ đạo một số đơn vị thực hiện các mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết, trong đó 100% đơn vị đã thực hiện xong mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

Thứ tư, tham mưu tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV; trong đó chú trọng việc triển khai thực hiện, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi 09 văn bản liên quan đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch; tham mưu thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW. Coi trọng công tác tham mưu phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Nhìn chung, chín tháng đầu năm 2020, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã nỗ lực  triển khai hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng đạt hiệu quả cao được Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá là những mô hình hay, cách làm sáng tạo; nổi bật như: tham mưu triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, thôn, bản theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu, triển khai bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh trưởng, phó công an xã theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; quan tâm củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các vùng đặc thù như vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số; phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Toàn ngành xác định từ nay đến cuối năm, tập trung tham mưu triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: (1) Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; hoàn thiện hồ sơ nhân sự trình Trung ương chuẩn y sau Đại hội tỉnh; (2) Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; (3) Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; (4) Hướng dẫn, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (5) Tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính; (6) Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức năm 2020; tham mưu gợi ý kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nguyễn Thị Hồng Huế 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh