Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 21/5 và sáng 22/5/2020, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 32 đảng viên, sinh hoạt tại 04 chi bộ gắn với 04 phòng chuyên môn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực; nội bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh liên tục, trong đó có 3 năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cùng với tập thể lãnh đạo Ban thực hiện tốt chức năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tham gia phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nổi bật là tập trung tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức, xây dựng Đảng: Tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Tham mưu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở một cách chặt chẽ, đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị hành chính theo quy định; Tham mưu quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, đã từng bước khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp giữa các cơ quan, đơn vị; Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; Chú trọng tham mưu công tác bồi dưỡng nguồn, phát triển đảng viên mới nhất là ở các vùng đồng bào tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số, ở các khối, xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ;tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và nhận xét cán bộ cuối nhiệm kỳ...

  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về công tác tư tưởng, triển khai hiệu quả các biện pháp lãnh đạo công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; có giải pháp cụ thể thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; hoạt động trên cơ sở quy chế, kế hoạch khoa học, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác chuyên môn, hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu để rút ngắn thời gian ban hành văn bản; 100% cán bộ, đảng viên cơ quan đều sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, thường xuyên sử dụng phần mềm ioffice trong giải quyết công việc chuyên môn...  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Tổ chức Tỉnh ủy là đơn vị gương mẫu  thực hiện Nghị quyết; năm 2018 có 6 phòng nay còn 04 phòng (giảm được 02 phòng).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, trung thực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, có ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ, Cơ quan, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phát huy truyền thống, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

 Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc được công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên trở lên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm có 100% tập thể phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; hàng năm có 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 15% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 2 – 3 cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế theo Nghị quyết Trung ương VII, khóa XII.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp trước, trong và sau đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35- CT/TW, nhất là tập trung vào đề án nhân sự; bám sát vào phương hướng, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để chủ động tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trước mắt cũng như lâu dài; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng “ bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, khách quan, chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”; tiếp tục tham mưu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị.

Khen thưởng các đồng chí có thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Lê Ngọc, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban được bầu làm Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Anh Tuấn  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh  và Khu di tích Kim Liên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Khu di tích Kim Liên


Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020


Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ


Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020


Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19

Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19