Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc

Chiều ngày 03/4/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/năm 2023 và triển khai Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệt hống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các đơn vị: Thành ủy Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Sau khi nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II và phát biểu của 11 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, thay mặt chủ trì hội nghị đồng chí Mai Văn Chính kết luận hội nghị nhấn mạnh: Quý I/2023, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Kết luận số 08-KL/BTCTW Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW, bổ sung một số nội dung phù hợp tình hình thực tiễn và Kết luận số 50-KL/TW nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 18-NQ/TW đặt ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước đảm bảo quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Về các nhiệm vụ Quý 2: Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong Quý 1, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung cao độ hoàn thành Chương trình công tác Quý II/năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ và chất lượng; hoàn thành Báo cáo kết quả việc thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Tổ chức tập huấn việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; triển khai quyết định giao biên chế năm 2023 đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị; Tham mưu triển khai xây dựng Kế hoạch quy hoạch Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kết quả theo quy định; Hoàn thiện Hướng dẫn khung tiêu chí xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật. Tiếp tục phối hợp nắm tình hình chính trị nội bộ; thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ, đảng viên. Quản lý, theo dõi cán bộ, đảng viên khi đi ra nƣớc ngoài bảo đảm quy định; Ban hành và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023. Theo dõi, đôn đốc việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023; Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai các đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; tăng cường tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp dưới, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị; Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị giao ban khu vực sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và một số nội dung quan trọng khác...

Hồ Sỹ Kiều 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ


Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023


Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025

Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025


Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025

Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025


Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư


Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư


Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào


Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”

Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”


Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn


Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023


Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023


Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân

Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân


Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An