Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Đến ngày 30/8/2020, 28 đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 207-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An hiện có 26 đảng bộ cấp trên cơ sở (21 huyện, thành, thị ủy; 02 đảng bộ khối, 3 đảng bộ LLVT) và 02 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được giao một số quyền cấp trên cơ sở, với 1.453 tổ chức cơ sở đảng,192.794 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp, mặc dùbị tác động khá lớn bởi đại dịch Covid 19 và một số tình hình khó khăn chung về kinh tế-xã hội của đất nước, của  tỉnh, tuy nhiên các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian. Đơn vị tổ chức đại hội đầu tiên là Đảng bộ huyện Yên Thành (ngày 18/5/2020) và đơn vị tổ chức cuối cùng là Đảng bộ huyện Nghi Lộc (28/8/2020).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn tại đại hội

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ 04 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 207-KH/TU, Thông tri số 13-TT/TU của Tỉnh ủy: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Qua thống kê, số lượng cấp ủy viên của Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đại hội quyết định là 899 đồng chí giảm so với nhiệm kỳ trước 49 đồng chí (= 5,28%),  bầu tại đại hội là 879 đ/c; tỉ lệ số dư: Bình quân toàn tỉnh 11,0%; trong đó khối huyện, thành, thị: 10,9%; khối các đảng bộ trực thuộc: 12,2%. 100% đơn vị bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy theo đề án đã được đại hội thông qua. Tỷ lệ số phiếu bầu khá tập trung: có 140 đồng chí trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ 100%; có 708 đồng chí trúng cử với số phiếu đạt trên 90%. Tất cả 879 đồng chí được đại hội bầu vào cấp ủy lần này đều trong diện quy hoạch được phê duyệt và trong danh sách do cấp ủy khóa trước giới thiệu.

Cơ cấu ủy viên theo các lĩnh vực khá phù hợp. Tỷ lệ nữ: Bình quân toàn tỉnh 18,4%, (tăng 1,8% so với nhiệm kỳ trước) . Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phù hợp: 13,7%, trong đó khối huyện đạt 15,4%. Tỷ lệ cán bộ trẻ (≤ 40 tuổi) đạt 16,5%, (tăng 2,2% so với nhiệm kỳ trước). Độ tuổi bình quân của cấp ủy chung toàn tỉnh 46 tuổi. Tỷ lệ đổi mới so đầu nhiệm kỳ đạt  38,3% (vượt tỷ lệ theo quy định).

Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên nhiều so nhiệm kỳ trước: 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó: trình độ trên đại học chiếm 40,5% (tăng 20,7% so với nhiệm kỳ trước). Trình độ lý luận chính trị trung cấp 12,5%; cao cấp, cử nhân chính trị: 87,3% (tăng 9,2% so với nhiệm kỳ trước).

Ngoài ra, 26/26 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2/2 đảng bộ cơ sở trực thuộc đều tiến hành bầu đoàn đại biểu dự  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và định hướng.  

  Có thể khẳng định, thành công của đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp mà trước hết là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo đại hội theo tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương để phục vụ cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại hội; lựachọn 04đảng bộ cấp trên cơ sở (Cửa Lò, Yên Thành, Con Cuông, Bộ đội Biên Phòng) đại diện các khu vực, loại hình đơn vị để tổ chức đại hội điểm; sau đại hội điểm kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đại trà trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó phân công trách nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh; thực hiện tốt việc giám sát công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, điều tra dư luận xã hội về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội để nắm chắc tình hình và có chủ trương, biện pháp kịp thời, giúp cơ sở giải quyết những vấn đề nổi cộm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác nhân sự; tập trung rà soát, đánh giá cán bộ, tiến hành sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển một số cán bộ trước đại hội, đồng thời luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ chủ trì không phải là người địa phương, cán bộ giữ chức vụ chủ chốt 2 nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện công tác chính sách cán bộ, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá mới.

Nét mới của công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ này là thực hiện quy trình 5 bước bài bản, khoa học đối với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan. Cương quyết đưa ra khỏi danh sách nhân sự những trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy tham mưu rà soát kỹ, thận trọng, đúng đối tượng nhân sự để giúp Ban Thường vụ trước một bước, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý, phê duyệt. Do đó kết quả đại hội các đảng bộ bầu cấp ủy đạt tỷ lệ số phiếu cao, bầu một lần đúng định hướng.

Ngoài những kết quả nêu trên, một trong những nhân tố quan trọng dẫn tới thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đó là công tác chuẩn bị đại hội đã được tiến hành bài bản, khoa học, đúng quy trình, quy định. Các đảng bộ chủ động và sớm ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị đại hội; tập trung triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các văn kiện, xây dựng đề án, thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới; thành lập các đoàn giám sát, tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; phân công trách nhiệm cụ thể cho ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian và kế hoạch đề ra.

Việc xây dựng văn kiện, tổ chức lấy và tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh văn kiện trình đại hội đã được các đơn vị thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn. Trong đótập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích các hạn chế, khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm;gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về nêu gương.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được cấp ủy các cấp quan tâm, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 của tỉnh với nhiều chuyên đề và nội dung phong phú; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Kết thúc Đại hội, các đơn vị đều tiến hành tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời nhanh chóng triển khai quán triệt, tuyên truyền, hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Có thể khẳng định, đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp, ngoài những kết quả cụ thể của mỗi Đại hội, là sự lan tỏa trong nhân dân về các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất, về không khí tươi vui, phấn khởi, là niềm tin, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thành công của Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở chính là tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.         

Trần Văn Hồng 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh