Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng; vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tạo sự ổn định xã hội, vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, nêu cao vị trí, vai trò và củng cố uy tín của Đảng.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW nghiêm túc, hiệu quả.

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW; công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đi vào nền nếp; các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Các huyện, thành, thị ủy đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay khi mới phát sinh tại cơ sở; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Từ khi Quy định số 11-QĐi/TW có hiệu lực đến ngày 31/3/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 11 phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đã tiếp 136 lượt công dân, chỉ đạo, giải quyết 126 vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai, thực hiện chế độ chính sách với người có công; công tác thi hành án dân sự... Đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong 94/126 vụ việc; đang chỉ đạo giải quyết 19/126 vụ việc; hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 13/126 vụ việc. Hiện nay, 21/21 huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 184-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện tiếp dân định kỳ vào ngày 02 hàng tháng, bí thư cấp ủy cấp xã tiếp dân định kỳ mỗi tháng ít nhất 02 ngày.

Phiên tiếp dân định kỳ theo Quy định 11-QĐi/TW của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy đinh số 11-QĐi/TW trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: (1) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương còn chậm, thông tin chưa đầy đủ, chất lượng còn hạn chế. Một số đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tại các phiên tiếp dân định kỳ còn chậm. (2) Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân đến đăng ký tiếp dân còn hạn chế, đăng ký nhiều lần cùng một nội dung, đăng ký vượt cấp khi vụ việc đang được cơ quan cấp dưới giải quyết. Một số vụ việc đã được giải quyết nhiều lần, đúng quy định pháp luật nhưng công dân cố tình khiếu nại, tố cáo, không chấp nhận kết quả giải quyết. (3) Cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân của một số cấp ủy cấp huyện, cấp xã, phường chưa được đầu tư đúng mức; cán bộ phụ trách công tác tiếp dân có nơi còn kiêm nhiệm, trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng; vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tạo sự ổn định xã hội, vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, nêu cao vị trí, vai trò và củng cố uy tín của Đảng. Thông qua công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, tình cảm của nhân dân. Đồng thời, có những chủ trương lãnh đạo đúng ý đảng, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. (2) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh các “điểm nóng”, các vụ việc đông người, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. (3) Tăng cường công tác phối, kết hợp trong tham mưu, xử lý, giải quyết đơn, thư và vụ việc giữa các cơ quan chức năng cấp tỉnh và các huyện, thành, thị để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. (5) Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải  quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh dân tộc bán trú tại huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh dân tộc bán trú tại huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương


Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An


Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới