Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Cục Thuế Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh Nghệ An là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của Pháp luật.

Số lượng người nộp thuế tại Nghệ An tính đến thời điểm 31/12/2020 là trên 12.000 doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 45.000  hộ kinh doanh; hơn 1.000.000 cá nhân nộp thuế TNCN; 2.041 đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác; hơn 713.000 tổ chức, cá nhân thuê đất, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm và hàng trăm ngàn lượt người nộp lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy, tàu thuyền,..Về cơ cấu tổ chức Cục Thuế Nghệ An gồm có 12 phòng chức năng và 10 Chi cục Thuế Khu vực trực thuộc. Tổng số công chức, viên chức và người lao động hiện có là 928 người.

Trong những năm qua, Cục Thuế Nghệ An đã thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành thuế giai đoạn 2021-2030, ngành thuế đang ngày càng đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Trong đó, lấy việc thực hiện CCHC là trọng tâm, tích cực đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4; không ngừng cải thiện các điều kiện kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp cho cộng đồng các doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng và cung cấp nhiều ứng dụng để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC thuế. 100% công chức sử dụng hộp thư công vụ để giao dịch, đưa công nghệ thông tin vào tất cả các khâu quản lý, điều hành, với hơn 27 ứng dụng nghiệp vụ khác nhau. Chất lượng đội ngũ công chức, người lao động luôn được chú trọng, thường xuyên được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Cục Thuế đã thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy tổ chức, kết quả giảm từ 13 phòng chức năng, 21 chi cục thuế xuống còn 12 phòng chức năng, 10 chi cục thuế Khu vực. Niêm yết công khai các TTHC thuế, các địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị, thông tin đường dây nóng; công khai kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; công khai kết quả đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động công chức, người lao động tại đơn vị; công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; công khai các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu nội bộ ngành và kết quả thu chi kinh phí ngành trong năm tại hội nghị công chức và người lao động hàng năm.
 Bên cạnh đó, Cục Thuế còn quan tâm tới ý kiến đánh giá phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp, trong năm qua đã thực hiện 02 cuộc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng phục vụ của cơ quan thuế. Vì vậy công tác CCHC của Cục Thuế trong những năm qua luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao, là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh cũng như của ngành.

 Việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử độ ngũ cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị. Cục Thuế Nghệ An đã luôn quan tâm chỉ đạo, kịp thời quán triệt, phổ biến các chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đến đảng viên, công chức, và người lao động. Thực hiện Quy chế Công tác dân vận của Hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị, hằng năm Ban dân vận đã kết hợp với Lãnh đạo chuyên môn xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. 

Hướng tới nền công vụ phục vụ, xây dựng hình ảnh là bạn đồng hành của Người nộp thuế, Cục Thuế Nghệ An trong những năm qua đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện văn minh công sở, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ. Luôn quán triệt việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-TCT ngày 19/8/2014; Chỉ thị 01/CT-TCT ngày 14/09/2015; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/9/2019  của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp. Chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời Cục Thuế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, như Công văn số 12/CT-KTNB ngày 02/05/2019 của Cục Thuế về cảnh báo các hành vi tham nhũng của công chức thuế trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa; Công văn số 14/CT-KTNB ngày 18/6/2019 của Cục Thuế về  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức ngành thanh tra.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Nghệ An tiếp tục tăng cường thực hiện công tác Cải cách hành chính, gắn công tác Cải cách hành chính với công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt việc tiếp nhận các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với người nộp thuế; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nộp thuế. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các Phòng, Văn phòng thuộc Cục Thuế Nghệ An; Quy chế phối hợp thu hồi tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp của các tổ chức, cá nhân do cơ quan Cục Thuế quản lý; Quy chế làm việc của Cục Thuế; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế văn thư lưu trữ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế luân phiên, luân chuyển cán bộ. Tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết TTHC của cơ quan, của từng công chức thuế, lấy người nộp thuế là trung tâm, là đối tượng phục vụ. Đồng thời xây dựng văn hóa nơi công sở, xây dựng người công chức thuế vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức tốt, thái độ hòa nhã lịch sự. Thực hiện thành công chiến lược cải cách hệ thống thuế theo sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong từng giai đoạn cụ thể, phát huy hơn nữa sự sáng tạo, trí tuệ, sức mạnh nội tại đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế từng thời điểm. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người lao động có tầm nhìn lâu dài đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thái độ, phong cách phục vụ ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước nói chung, ngành Thuế nói riêng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng và cung cấp thông tin để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện chính sách, TTHC thuế. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước./.

                                                          Nguyễn Mạnh Khôi 

                                          Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021


Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương

Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU


Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An

Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An


Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An


Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn

Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW


Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An

Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An


Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân