Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Công tác phòng, chống tham nhũng ở huyện Quỳnh Lưu từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (1-2-2013) đến nay, nhất là sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu. Tại huyện Quỳnh Lưu sau hơn 07 năm triển khai thực hiện công tác này đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

          Để công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn đạt kết quả, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiểu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; Ban hành các Kế hoạch, Quyết định, Chương trình về công tác phòng, chống tham nhũng [1 đồng thời  tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 3 của BCH TW Đảng (khóa X) về phòng, chống tham nhũng; 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2020-2025

Những năm qua, Quỳnh Lưu cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; duy trì thường xuyên thông qua các phiên họp thường kỳ, hội nghị, hệ thống truyền thanh ở các xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trong 07 năm ( 2013-2020) huyện đã triển khai được 24 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc chấp hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại  33 xã, thị trấn; 154/154 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện đều được phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định về việc thực hiện các các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ: đã luân chuyển 123 công chức cấp xã và kế toán trường học; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản....

Việc triển khai các biện pháp phòng, ngừa đã góp phần làm cho công tác phòng, chống tham nhũng  ở Quỳnh Lưu từng bước đi vào thực chất, phát huy được vai trò của các cơ quan chức năng, đặc biệt là nâng cao được trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể  chính trị và toàn xã hội.

Bên cạnh đó công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng và thực hiện các Kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền cấp trên và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cũng được huyện Quỳnh Lưu  thực hiện nghiêm túc. Đã kịp thời thu hồi và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm. Từ năm 2016 đến nay, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý trên 7.863 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 03 vụ việc sai phạm, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm có liên quan. Cụ thể:

 Về kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền cấp trên: Đã thực hiện 13 cuộc cuộc thanh tra do UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở ngành thực hiện. Tổng số sai phạm về kinh tế, sai phạm của tổ chức, cá nhân được phát hiện qua các cuộc thanh tra: 4.385 triệu đồng, trong đó. Đã tiến hành số tiền theo kiến nghị thu hồi được 1.808 triệu đồng /1.823 triệu đồng, đạt 99,18%. Tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với 05 cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Về kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước: đã thu hồi 1.536 triệu đồng theo kiến nghị thu hồi (đạt tỷ lệ 100%), xử lý khác: 1.957 triệu đồng. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh vụ việc, vụ án tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm.

Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; liên quan đến lợi ích, tiền tài, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân; do đó, là cuộc đấu tranh rất khó khăn, phức tạp, lâu dài, luôn bị các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng để chống phá, gây mất ổn định chính trị. Vì vậy trong thời gian tới, huyện Quỳnh Lưu đã nêu ra 03 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là:

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác PCTN, thực hiện hiện nghiêm các Nghi quyết, Chỉ thị của cấp trên, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng. Hàng năm, các cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch PCTN và tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp PCTN trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị: duy trì thường xuyên thông qua các phiên họp thường kỳ, hội nghị, hệ thống truyền thanh ở các xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, cơ quan chuyên môn, các ban ngành cấp huyện và UBND xã, thị trấn trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng sâu rộng trong nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng. Xây dựng các giải pháp nhằm chủ động phát hiện các hành vi tham nhũng; chuyển hồ sơ vi phạm kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm người vi phạm đồng thời phải có biện pháp quyết liệt để thu hồi tài sản tham nhũng về ngân sách nhà nước./.

 

Lê Thị Thủy  

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1]  Kế hoạch số 71 –KH/HU, ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;  Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND huyện về việc thực hiện giai đoạn III (2016-2020) Chiến lược quốc gia về Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu;  Kế hoạch số 81/KH-UBND.TTR về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu; , Kế hoạch số 96/KH-UBND  ngày 22/5/2019 về việc triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018.

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021


Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũngHội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An