THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn kiện Đảng trung ương
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
86-QĐ/TU 01/06/2017 QUY ĐỊNH GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG
12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết số 12-NQ/TW Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
06-NQ/TW 05/11/2016 NGHỊ QUYẾT về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
05-NQ/TW 01/11/2016 NGHỊ QUYẾT về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
04-NQ/TW 30/10/2016 NGHỊ QUYẾT về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội
01/QĐ-VPTW 13/04/2016 Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí
QĐ/219 27/12/2013 Quy định Số 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy
1084-QĐ/UBKTTW 05/12/2012 Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
<<   <  1  2  >  >>
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An