Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của tỉnh Nghệ An
Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 16.490 km2; có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 11 đơn vị hành chính là khu vực miền núi, chiếm 83,36% diện tích; có 480 đơn vị cấp xã, trong đó có 99 xã đặc biệt khó khăn, 27 xã biên giới với đường biên giới dài hơn 468 km. Dân số hơn 3,1 triệu người; lực lượng lao động trên 1,8 triệu người.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân Nghệ An trong phát triển nông nghiệp
Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020", Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy tích cực vai trò, chức năng của mình trong việc tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp.
Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức
Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khẳng định: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế hoạt động, tổ chức nhiều diễn đàn để khuyến khích và bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội”.
Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp của tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Công tác dân vận trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đại đa số quần chúng nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi tự hào trước những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.
Ban Kinh tế TW giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XII
Sáng 01/8/2018, Đoàn giám sát Ban Kinh tế TW do đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên TW Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa XII) tại Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Qua thực tiễn, chúng ta có thể khẳng định, ở đâu cấp ủy và người đứng đầu chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW thì ở đó chất lượng sinh hoạt được nâng lên.
Một số kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nghệ An là tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc Trung Bộ; nằm ở phía Đông Bắc dãy Trường Sơn; địa hình đa dạng, phức tạp và bị chia cắt bởi các hệ thống đồi núi, sông suối, hướng nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam; 
Kết quả thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị tại Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam
Thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã tổ chức quán triệt nội dung của Nghị quyết đến tận các chi bộ, phòng ban chuyên môn trực thuộc. 
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7- khóa XII
Sáng 10/7, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An