Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Sau khi có Nghị quyết số 36 - NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW), Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 167- KH/TU, ngày 31/10/2014 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn toàn tỉnh.
Kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Sau khi có Nghị quyết số 37-NQ/TW và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 24/11/2014 để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh; huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm túc, có chất lượng. 
Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng với 21 huyện, thành, thị; 480 xã, phường, thị trấn. Tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh có 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 1.565 tổ chức cơ sở đảng, 10.116 chi bộ trực thuộc, với 190.579 đảng viên. Là địa phương có truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng thời là một trong những nơi có nền báo chí của Đảng phát triển sớm của cả nước.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết, thông báo của Trung ương
Sáng ngày 19/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị
Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 37-CT/TWngày 06/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 04/9/2014 chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn tỉnh, sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhưng kết quả nổi bật
Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Những năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tập trung đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của địa phương, đơn vị. Việc ban hành kịp thời các văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62 đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tiến tới thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đề ra
Làm tốt công tác tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.
Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng
Nghệ An là một trong những tỉnh lớn của cả nước, có 17 huyện, 01 thành phố và 03 thị xã với 480 xã, phường thị trấn; với diện tích tự nhiên 16.487 km2, dân số khoảng 3,1 triệu người. Toàn tỉnh có tổng số 3.519 hội quần chúng, trong đó cấp tỉnh có 90 hội,15 hội đặc thù; cấp huyện có 318 tổ chức hội, 11/21 huyện, thành, thị công nhận 93 hội đặc thù, tổ chức hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn không có hội đặc thù; cấp xã có 3.201 hội. Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng ở Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật:
Kết quả 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam
Nghệ An là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hậu quả chiến tranh và thiên tai khắc nghiệt, là một trong những địa phương có số lượng các đối tượng bảo trợ xã hội khá cao, với 113.502 người hưởng trợ cấp thường xuyên, trong đó khuyết tật là 62.318 người; có hơn 11.000 người bị tàn tật về mắt. Sau 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư (Khóa VI) về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam, với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoạt động của Hội người mù tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực:
Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc
Miền núi Nghệ An có diện tích tự nhiên là 13.745 km2 (chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh); có 11 huyện, thị xã khu vực miền núi (có 12 huyện, thị xã có dân tộc thiểu số) và 7 huyện, thị xã có xã miền núi, với 252 xã, phường, thị trấn miền núi (trong đó có 106 xã và 1339 thôn, bản đặc biệt khó khăn); có 27 xã tiếp giáp với 03 tỉnh của nước bạn Lào với 468 km đường biên giới. Dân số miền núi có 1.221.418 người (chiếm 41%), riêng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) có 466.161 người, chiếm 15,36% dân số toàn tỉnh và chiếm 38,2% dân số trên địa bàn miền núi, gồm 5 dân tộc có đông người cùng sinh sống (Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ đu)
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An