Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới
Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng với 21 huyện, thành, thị ủy; 480 xã, phường, thị trấn (trong đó có 115 xã miền núi cao, đặc biệt khó khăn). Với 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (21 đảng bộ huyện, thành, thị; 5 đảng bộ trực thuộc và 2 đảng bộ cơ sở được giao quyền đảng bộ cấp trên cơ sở). Tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh có 1.565 tổ chức cơ sở đảng, 10.116 chi bộ trực thuộc, với 190.579 đảng viên
Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Sau 5 năm triển khai thực hiện  Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật:
Chín nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm học 2019-2020
Năm học 2019-2020, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 27/10/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tập trung vào chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
Một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm nghiêm túc, đúng định hướng, nội dung, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Nghệ An sắp xếp 36 đơn vị hành chính cấp xã: Bộ Nội vụ vừa thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021
Theo đó, tỉnh Nghệ An có 36 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sắp xếp, trong đó có 16 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 02 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp, 18 đơn vị liền kề có liên quan sắp xếp. Kết quả sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 20 đơn vị (từ 480 đơn vị còn 460 đơn vị). Phương án sắp xếp được phê duyệt:
Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW
Ngay sau khi Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới" (gọi tắt là Chỉ thị số 38-CT/TW) được ban hành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị một cách kịp thời.
Một số bài học kinh nghiệm sau triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Sau khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU: Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW được Tỉnh ủy
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Sau khi có Nghị quyết số 36 - NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW), Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 167- KH/TU, ngày 31/10/2014 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn toàn tỉnh.
Kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Sau khi có Nghị quyết số 37-NQ/TW và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 24/11/2014 để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh; huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm túc, có chất lượng. 
Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng với 21 huyện, thành, thị; 480 xã, phường, thị trấn. Tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh có 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 1.565 tổ chức cơ sở đảng, 10.116 chi bộ trực thuộc, với 190.579 đảng viên. Là địa phương có truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng thời là một trong những nơi có nền báo chí của Đảng phát triển sớm của cả nước.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An