Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TRAO ĐỔI GÓP Ý
Skip portletPortlet Menu
 Câu hỏi: Về hướng dẫn, quy định cụ thể về phục hồi hồ sơ đảng viên bị mất, bị thất lạc còn có thể phục hồi ?

Trả lời:

Việc phục hồi hồ sơ đảng viên bị mất, bị thất lạc được thực hiện theo Điểm 10.1, Tiết a Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng" và áp dụng tương tự Điểm 3.4 Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về  "Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên".

Hồ sơ được phục hồi theo đúng Hướng dẫn trên có đầy đủ giá trị pháp lý như hồ sơ gốc. Đề nghị các đơn vị, nếu có trường hợp cần phục hồi hồ sơ đảng viên phải nghiên cứu kỹ hướng dẫn để thực hiện các bước phục hồi hồ sơ theo đúng quy định của Trung ương.

 Câu hỏi: Việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho các xóm có nguy cơ không còn chi bộ theo Đề án số 01-ĐA/TU chưa kịp thời ?

Trả lời:

Sau khi Đề án ban hành, ngày 02  tháng 11 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 1554-CV/TU về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án 01-ĐA/TU; theo đó mỗi khối, xóm, bản thuộc pham vi thực hiện Đề án được hỗ trợ 03 lần mức lương tối thiểu/năm. Căn cứ Công văn của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các huyện, thành, thị ủy tiến hành thẩm định lại các khối, xóm, bản thuộc phạm vi Đề án để tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện; quá trình triển khai, một số địa phương do khảo sát hoặc cách hiểu còn khác nhau, nên số liệu giữa trước và sau khi ban hành Đề án chưa thống nhất, còn chênh lệch nhiều, do vậy thời gian chờ thẩm định tính chính xác các khối, xóm, bản thuộc phạm vi Đề án kéo dài hơn so với quy định. Vấn đề này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu và sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kế hoạch triển khai sớm hơn cho những năm tiếp theo. Hiện nay, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4353/QĐ-UBND, ngày 23/9/2017 về cấp kính phí triển khai thực hiện Đề án, đề nghị các đơn vị căn cứ Quyết định để sử dụng kinh phí được cấp theo đúng quy định của Nhà nước và các nội dung được quy định theo Công văn số 652-CV/VPTU, ngày 19/5/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 01-ĐA/TU.

 Câu hỏi: Quá trình thực hiện chế độ chính sách (nghỉ hưu) đối với cán bộ, đảng viên có tuổi theo lý lịch đảng không trùng khớp với tuổi hồ sơ BHXH gặp nhiều khó khăn ?

Trả lời:

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ là đảng viên căn cứ Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên và Công văn số 7066/VPCP-TCCV ngày 25/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định tuổi của đảng viên để xác định tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ. Chế độ bảo hiểm đối với các trường hợp này, Chính phủ đã giao Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng Nghị định theo quy trình rút gọn để hướng dẫn chi trả bảo hiểm theo đúng tinh thần của Thông báo số 13-TB/TW và bảo đảm quyền lợi của cán bộ (không khấu trừ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi). Trong lúc chờ Nghị định của Chính phủ và thông tư của các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ đã giao Bảo hiểm Xã hội trích tạm ứng để chi trả lương hưu cho các đối tượng này (Nội dung này đã được Ban Tổ chức Trung ương giải đáp tại Hội nghị giao ban giao ban trực tuyến ngày 05/9/2017).

 Câu hỏi: Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh bí thư đảng uỷ xã?

Trả lời: Vấn đề đồng chí hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

Trong các văn bản liên quan công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp không có quy định tiêu chuẩn riêng đối với chức danh bí thư đảng uỷ xã, nhưng được quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp uỷ viên và chức danh chủ chốt trong đó có chức danh bí thư đảng uỷ xã.

Tại Điểm 3.2, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/ 5/2014 của Bộ Chính trị  về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng quy định tiêu chuẩn cấp uỷ viên như sau:

 Câu 171: Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức và thực hiện theo quy định tại Mục 2, Mục 3 Chương V của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn có liên quan. Riêng thời gian tiến hành hiệp thương, giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Nghị quyết này.­
 Câu 170: Bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân khi nào và phải tuân theo những trình tự, thủ tục gì?
Việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
 Câu 169: Bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khi nào và phải tuân theo những trình tự, thủ tục gì?
Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 02 năm và thiếu trên mười phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.
 Câu 168: Bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm phải tuân theo những trình tự, thủ tục nào?
Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử ở tỉnh để đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.
 Câu 167: Bầu cử lại là gì? Có bao nhiêu trường hợp phải bầu cử lại? Việc bầu cử lại phải tuân theo những trình tự, thủ tục nào?
Trường hợp đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu ở cấp đó.
 Câu 166: Những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu được xử lý như thế nào?
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục trong ngày bầu cử. Trường hợp có những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu, thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cho Ban bầu cử biết, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.
 
<<   <  1  >  >>
 
 
GỬI CÂU HỎI
Skip portletPortlet Menu
Họ và tên : *
Email: *
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề câu hỏi: *
Chuyên mục:
Nội dung câu hỏi: *
Nhập mã xác nhận
  Trường (*) là thông tin bắt buộc phải nhập !
 
HỎI ĐÁP
Skip portletPortlet Menu
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An